การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำหรับผู้นิพนธ์ (Author)

Main Article Content

Thitiwatchara Phuengngern
nattha chaokongjak

Abstract

วารสารพยาบาลศาสตร์ (Journal of Nursing Science) เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองคุณภาพและถูกจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] ในกลุ่มที่ 11 และได้รับคัดเลือกให้เข้าสู่การเผยแพร่ระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานการตีพิมพ์และการอ้างอิงจาก
วารสารของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน2 ดังนั้น เพื่อให้วารสารพยาบาลศาสตร์มีการรักษาระดับคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJO) หรือระบบ Online Journal System (OJS) ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI3 ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งบทความผ่านระบบอีเมล์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Article Details

How to Cite
Phuengngern, T., & chaokongjak, nattha. (2016). การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำหรับผู้นิพนธ์ (Author). Nursing Science Journal of Thailand, 34(3), 4–6. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/77510
Section
Scholarly Article