การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำาหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer)

Main Article Content

Thitiwatchara Phuengngern
nattha chaokongjak

Abstract

ตามที่วารสารพยาบาลศาสตร์ได้เสนอบทความเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำหรับใช้ในระบบ Online Submission และระบบ Review Process เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre]1

Article Details

How to Cite
Phuengngern, T., & chaokongjak, nattha. (2016). การใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online: ThaiJO) สำาหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewer). Nursing Science Journal of Thailand, 34(4), 4–6. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/78615
Section
Scholarly Article