กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนานของชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัดในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล