Return to Article Details ผลกระทบของแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี Download Download PDF