ผลกระทบของแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี

Main Article Content

Wichai Ittichaikulthol

Abstract

หลักในการทำงานโดยทั่วไปในองค์กรต่างๆ จะมีเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ได้แก่ การทำงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ การทำงานให้บรรลุวิสับทัศน์ได้นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี  ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้นประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) หรืออาจกล่าวได้ว่าต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหาร เพราะถ้ามีบุคลากรที่ดี มีความสามารถมาใช้บริหารทรัพยากรบริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน

Article Details

How to Cite
Ittichaikulthol, W. (2014). ผลกระทบของแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี. Ramathibodi Medical Journal, 37(1), 1. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ramajournal/article/view/95257
Section
Editor's Note