กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแจกเกลือเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์: กลยุทธ์นี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของทารกแรกเกิดในจังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล