การแจกเกลือเสริมไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์: กลยุทธ์นี้ไม่สามารถแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนของทารกแรกเกิดในจังหวัดเพชรบุรี

ผู้แต่ง

  • Boonlarp Thipjan, B.P.H., M.a. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
  • Nittaya Thongma, M.N.S วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

บทคัดย่อ

     The situation of iodine deficiency in neonatal was a severe problem in Petchaburi province. It was solved by distributing iodine salt to pregnant women. Therefore, studying about providing iodine salt can or cannot solve this problem is important. The purposes of this study were to explore neonatal factors, maternal factors and examine the relationships between neonatal factors, maternal factors, and iodine deficiency of neonatal in Petchaburi province. The samples were 323 neonatal. The major findings were following: neonatal factor, weight and maternal factors were, anemia in pregnancy, gravidarum, age, and economy correlated with iodine deficiency of newborn at the medium level. Maternal factor, health promoting behaviors of pregnant women significantly correlated with iodine deficiency of neonatal at the high level. Neonatal factor, hypothyroidism and maternal factor, receiving iodine salt were not significantly correlated with iodine deficiency of neonatal. Providing iodine salt to pregnant women cannot solve iodine deficiency in neonatal, so various should use the way to enhance the iodine salt.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-07