กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายวิชาเรียนกายภาพบำบัดกับคะแนนรายวิชาการฝึกปฏิบัติ ทางคลินิกของรูปแบบการเรียนชนิดโมดูล สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF