Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล