ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น

Main Article Content

นงลักษณ์ วิชัยรัมย์
จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส
ชนัดดา แนบเกษร
เวทิส ประทุมศรี

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสอบถามการปรับตัวด้านจิตสังคมแบบสอบถามการมองโลกทางบวกและแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของคอนบาค เท่ากับ .83, .86 และ .81 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณาและสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .24,p<.05 และ r = .30, p<.001 ตามลำดับ) และพบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (\bar{}\bar{}\bar{}\bar{}\bar{x}\bar{}= 144.86, SD = 19.14) ผลการศึกษา แสดงให้เห็นถึงตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นควรให้ความสำคัญและพัฒนาการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวกเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวที่ดีขึ้น

 คำสำคัญ : การปรับตัวด้านจิตสังคม; การมองโลกทางบวก; พฤติกรรมก้าวร้าว; วัยรุ่น

 * วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา           

** นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา; อีเมล์ติดต่อ : nongluk3270@gmail.com    

*** คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

****โรงพยาบาลพุทธโสธร

 


 

Relationships between Psychosocial Adaptation, Optimism, and Self-efficacy in Controlling Aggressive Behaviors among Adolescents

 

Nongluk Wichairam *

Jinjutha Chaisena Dallas ***

Chanadda Nabkasorn ***

Wetid Pratoomsri****

Abstract

            The purpose of this descriptive correlational research was to examine the relationships between psychosocial adaptation, optimism and self-efficacy in controlling aggressive behavior among adolescents. The multi-stage random sampling technique was used to select  80 adolescents in the tenth to twelfth grades of secondary education in the Education Service Area Office 32, Satuek district, Buriram Province, . The research instrument was a set of questionnaire composed of Psychosocial Adaptation, Optimism, and Self-Efficacy in Controlling Aggressive Behavior. The Cronbach’s alpha coefficients of these questionnaires were .83, .86 and .81, respectively. The data were analyzed using descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The psychosocial adaptation and optimism had significantly positive correlations with the self-efficacy in controlling aggressive behavior (r = .24, p< .05; r = .30, p< .001 respectively). The self-efficacy in controlling aggressive behavior was at a relatively high level (\bar{x}\bar{}=144.86, SD = 19.14).

            The finding of this study demonstrated factors related to self-efficacy in controlling aggressive behavior. Psychosocial adaptation and optimism in adolescents would be of concern to administrators, teachers in secondary education, and health care providers who can use this study results as baseline data for the development of intervention that would help enhance adolescent’s self-efficacy in controlling aggressive behavior, such as reinforcement of psychosocial adaptation and optimism.

 Key word : Psychosocial adaptation; Optimism; Aggressive behavior; Adolescent

 

 

* Master Thesis, Master of Mental Health andPsychiatric Nursing.Faculty of Nursing, Burapha University.                       

** Master of Mental Health and Psychiatric Nursing. Faculty of Nursing,Burapha University.; e-mail : nongluk3270@gmail.com

*** Nursing Burapha University.

****Buddhasothorn Hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
วิชัยรัมย์ น, ชัยเสนา ดาลลาส จ, แนบเกษร ช, ประทุมศรี เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวด้านจิตสังคมและการมองโลกทางบวก กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่น. NJPH (วารสาร พ.ส.) [Internet]. 2016 Aug. 31 [cited 2022 Oct. 3];26(2):65-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/article/view/65679
Section
บทความวิจัย
Author Biographies

นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 

                                                                       

                                                            

เวทิส ประทุมศรี, โรงพยาบาลพุทธโสธร

\bar{}

Most read articles by the same author(s)