โฟกัสและขอบเขต

นโยบาย
- เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล การสาธารณสุขและสังคมศาสตร์ทางการแพทย์

กระบวนการประเมินคุณภาพบทความ

- ในเบื้องต้น จะมีการตรวจสอบคุณภาพและรูปแบบของบทความตามที่วารสารกำหนด 

- จากนั้นจะทำการส่งให้ผุ้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ทำการอ่านและประเมินคุณภาพของบทความ ด้วยกระบวนการ double-blind review

- วารสารฯ จะส่งบทความให้ผู้เขียนทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

- จากนั้น ทีมบรรณาธิการฯ จะทำการพิจารณาคุณภาพของบทความอีกครั้ง  ก่อนออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์

ความถี่ในการตีพิมพ์

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2555 มีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เปิดนโยบายการเข้าถึง

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันทีบนหลักการที่ทำให้การวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างอิสระสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกที่มากขึ้น

ผู้ให้การสนับสนุน

ความช่วยเหลือโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-590-1834

www.tnaph.org, อีเมล์: n.tnaph@gmail.com

แหล่งที่มาของการสนับสนุน

ความช่วยเหลือโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-590-1834

www.tnaph.org, อีเมล์: n.tnaph@gmail.com

ประวัติวารสาร

ประวัติ
วารสารพยาบาลความสามารถด้านกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อ วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดทำขึ้นตามโหมดนโยบายของสมาคมที่ สื่อมวลชนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวเรื่อง: การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกสมาคมและบุคคลทั่วไปที่ได้รับการศึกษา จัดพิมพ์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2530 วารสารเล่มแรกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2532 โดยวารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุขได้รับหัวเรื่อง: การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลรายงานวารสารหัวเรื่อง: การแพทย์ไทย English (TCI) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และวารสารการรับรองคุณภาพของวารสาร TCI อยู่ใน กลุ่มที่ 1: และล่าสุดจากการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ยังคงอยู่ในกลุ่มที่ 1 และได้รับรองคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล ”ASEAN Citation Index (ACI).