โฟกัสและขอบเขต

นโยบาย
วารสารการแพทย์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ

กระบวนการตรวจสอบเพื่อน

- ผลงานที่จะได้รับการกำหนดค่าที่เห็นได้ชัดเจนไม่น้อยกว่า 2 คน
- กองบรรณาธิการจะมีการแจ้งเตือนผลการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับจากกองบรรณาธิการ
- ผลงานพนักงานที่ได้รับหัวเรื่อง: การกำหนดตีพิมพ์เจ้าของผลงานพนักงานจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการทธิ์หัวเรื่อง: การตีพิมพ์

- ถังประเมินบทความที่ผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อเจ้าของบทความ

ความถี่ในการตีพิมพ์

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2555 มีกำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

เปิดนโยบายการเข้าถึง

วารสารฉบับนี้เปิดโอกาสให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันทีบนหลักการที่ทำให้การวิจัยเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างอิสระสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับโลกที่มากขึ้น

ผู้ให้การสนับสนุน

ความช่วยเหลือโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-590-1834

www.tnaph.org, อีเมล: n.tnaph@gmail.com

แหล่งที่มาของการสนับสนุน

ความช่วยเหลือโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ / โทรสาร: 02-590-1834

www.tnaph.org, อีเมล: n.tnaph@gmail.com

ประวัติวารสาร

ประวัติ
วารสารพยาบาลความความสามารถความสามารถด้านกระทรวงสาธารณสุขเดิมชื่อวารสารสมาคมที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณศิษย์เก่าพยาบาลความความสามารถความสามารถด้านกระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้นตามหมดหมดหมดนโยบายของสมาคมที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณศิษย์เก่าพยาบาลความความสามารถความสามารถด้านกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการ ให้มีสื่อกลางในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเผยแพร่ความรู้ทางนักวิชาการที่เป็นสมาชิกข สมาคมและบุคคลทั่วไปได้รับการจัดพิมพ์เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2530 วารสารเล่มแรกตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อ 1 ตุลาคม 2532 โดวารสารวิชาการกระทรวงสาธารณสุขได้รับหัวเรื่อง: การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ฐานข้อมูลข้อมูลวารสารรายงานหัวเรื่อง: การแพทย์ไทย English (TCI) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 และวารสารได้รับการประกาศคุณภาพของวารสาร TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1: และล่าสุดจากการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ยังคงอยู่ในกลุ่มที่ 1