คณะที่ปรึกษา  
ดร. ดาราพร คงจา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดร. ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ   
ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กองบรรณาธิการ   
ดร. เชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ดร. นุสรา ประเสริฐศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ดร. บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ผศ.ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร รายละเอียด แจ่มจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. อุษณีย์ เทพวรชัย คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนขั่น ลำปาง 
ดร. กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ผศ.ดร. ภก วินัย สยอวรรณ โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
รศ.ดร. โสเพ็ญ ชูนวล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. สุวัฒนา เกิดม่วง 

ดร. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม     

ผศ. สมศักดิ์ วงศาวาส  

ผศ.ดร. อัศวิณี ตันกุริมาน

ดร. คมวัฒน์ รุ่งเรือง  

ดร. ยศพล เหลืองโสมนภา      

ดร. ชินกร สุจิมงคล

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ดร. โสภาพันธ์ สอาด 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

Dr. Paul Alexander Turner โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์
ผู้จัดการวารสาร / เลขาธิการวารสาร  
นางสาวใบศรี นวลอินทร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข