คณะที่ปรึกษา  
ดร. ดารา พรคงจา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดร. ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ   
ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
กองบรรณาธิการ   
ดร. เชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ดร. นุสรา ประเสริฐศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ดร. บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ผศ.ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ.ดร. ละเอียด แจ่มจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร. อุษณีย์ เทพวรชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนขั่นลำปาง 
ดร. กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
ผศ.ดร.ภก. วินัย สยอวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
รศ.ดร. โสเพ็ญ ชูนวล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. โสภาพันธ์ สอาด  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Dr. Paul Alexander Turner St. Francis Xavier School
   
ผู้จัดการวารสาร/เลขาธิการวารสาร  
นางสาวใบศรี นวลอินทร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข