คณะที่ปรึกษา  
ดร ดาราพร คงจา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดร ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ   
ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
กองบรรณาธิการ   
ดร เชษฐา แก้วพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
ดร นุสรา ประเสริฐศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
ดร บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
ผศ ดร จิราพร วัฒนศรีสิน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผศ ดร รายละเอียด แจ่มจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 
รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร อุษณีย์ เทพวรชัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเนขั่นลำปาง 
ดร กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 
ผศ.ดร. ภก วินัย สยอวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
รศ.ดร. โสเพ็ญ ชูนวล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร โสภาพันธ์ สอาด  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Dr. Paul Alexander Turner โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์
   
ผู้จัดการวารสาร / เลขาธิการวารสาร  
นางสาวใบศรี นวลอินทร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข