คณะที่ปรึกษา  
ดร. ดาราพร คงจา สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
ดร. ธีรพร สถิรอังกูร กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
บรรณาธิการ   
ดร. มัณฑนา เหมชะญาติ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
กองบรรณาธิการ   
ผศ.ดร. ศุกร์ใจ เจริญสุข   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

 ดร. เชษฐา แก้วพรม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
ดร. นุสรา ประเสริฐศรี  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผศ.ดร. คมวัฒน์ รุ่งเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
ดร. สุวัฒนา เกิดม่วง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ดร. ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
รศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร. สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนขั่น ลำปาง 
ดร. กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
รศ.ดร. โสเพ็ญ ชูนวล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ. สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร. อัศวิณี ตันกุริมาน

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดร. ยศพล เหลืองโสมนภา

ดร. ชินกร สุจิมงคล

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

Dr. Paul Alexander Turner

St.Francis Xavier School

ผู้จัดการวารสาร / เลขาธิการวารสาร  
นางสาวใบศรี นวลอินทร์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข