กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาลักษณะทางมหภาค จุลภาค และคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของรากสลิด Download Download PDF