การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

Authors

  • ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Abstract

การพลัดตกหกล้มเป็นการล้มลง การทรุดตัวลง เนื่องจากการเสียสมดุลในการทรงตัว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ซึ่งการพลัดตกหกล้มหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ผลกระทบจากการได้รับบาดเจ็บทำให้สูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีผลกระทบด้านจิตใจตามมา โดยในผู้สูงอายุที่มีการพลัดตกหกล้มจะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นและไม่มั่นใจในการทำกิจกรรมต่างๆ เรียกว่าความกลัวการพลัดตกหกล้ม (fear of falling) พบร้อยละ 33 หลังการพลัดตกหกล้ม ทำให้สูญเสียการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน และ สูญเสียความมั่นใจในการดำรงชีวิต ถือว่าเป็นภาวะคุกคามทางด้านจิตใจ ในระยะยาวอาจทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้เอง การเข้าสังคมจะลดลง จนเกิดการแยกตัว ซึ่งอาจทำให้ผู้สูงอายุมีความวิตกกังวล เครียด และมีภาวะซึมเศร้าตามมาได้ (Legters, 2006)

Downloads

Download data is not yet available.

References

จิตตินัน ส่องแสงจันทร์. (2557). การพยาบาลผู้ป่วยคอสะโพกหัก. โรงพยาบาลตากสิน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ พับลิเคชั่น.

พรศิริ พฤกษะศรี, วิภาวี คงอินทร์ และปิยนุช จิตตนนท์. (2551). “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยลีลาศต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม,” สงขลานครินทร์สาร. 4 (26) : 323-337.

ภาวดี วิมลพันธุ์ และ ขนิษฐา พิศฉลาด. (2556). “ผลของโปรแกรมการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ,” วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 3 (23) : 98-109.

ศิราณี ศรีหาภาค,โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณิศร เต็งรัง. (2014). ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย. From:http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028?locale-attribute=th

สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล. (2544). ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2557). รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557. From: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/elderlyworkFullReport57-1.pdf

อนุชิต กิจธารทอง. (2549). “จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน,” สงขลานครนทรินทร์สาร. 24 (2) : 127-132. From:http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028?locale-attribute=th.

อนุชา เศรษฐเสถียร และดาวเรือง ข่มเมืองปักษ์. (2552). “ปัจจัยเสี่ยงต่อการล้มแล้วกระดูกสะโพกหักของผู้สูงอายุที่รักษาในโรงพยาบาลอุดรธานี,” ลำปางเวชสาร. 30 (3) : 154-162.

American Geriatrics Society. (2001). “Guideline for the prevention of falls in older persons,” Journal of the American geriatrics society. 49; 664-72.

American Geriatrics Society and British Geriatrics Society. (2011). “Summary of the Updated American geriatrics society/British geriatrics society clinical Practice guideline for Prevention of falls in older Persons,” J am geriatr soc. 59 (1) : 148-157.

Bee, H. L. (2000). The journey of adulthood. 4thed. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall.

Bourque, L.B., Shen, H., Dean, B.B., & Kraus, J.F. (2007). “Intrinsic risk factors for falls by community-based seniors: implications for prevention,” Int J inj contr saf Promot. 14 (4) : 267-270.

Burly, H., Garwood, C. (2010). “Diabetes medications related to an increased risk of falls and fall-related morbidity in the elderly,” ann Pharmacotherapy. 44 : 712-717.

Carter, S.E., Campbell, E.M., Sanson-Fisher, R.W., Redman, S., Gillespie, W.J. (1997). “Environmental hazards in the homes of older people,” Age Ageing. 26 : 195–202.

Connell, B.R., & Wolf, S.L. (1997). “Environmental and behavioral circumstances associated with falls at home among healthy individuals,” Arch Phys Med Rehabil. 78 : 179–186.

Centers for Disease Control and Prevention. (2008). Preventing Falls : How to Develop Community-based Fall Prevention Programs for Older Adult. National Center for Injury Prevention and Control Atlanta, Georgia.

Chapman, G.J, Hollands, M.A. (2006). “Evidence for a link between changes to gaze behaviour and risk of falling in older adults during adaptive locomotion,” Gait Posture. 24 (3) : 288-94.

Chang, C.M., Chen, M.J., Tsai, C.Y., et al. (2011). “Medical conditions and medications as risk factors of falls in the inpatient older people: a case-control study,” Int J Geriatr Psychiatry. 26 : 602-07.

Clemson, l., Mackenzie, l., Ballinger, C., Close, J., Cumming, R. (2008). “Environmental interventions to prevent falls in community-dwelling older people : a meta-analysis of randomized trials,” J aging Health. 20 (8) : 954-971.

Cumming, R.G., Salkeld, G., Thomas, M. et al. (2000). “Prospective study of the impact of fear of falling on activities of daily living, SF-36 scores, and nursing home admission.,” J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 55 : 299–305.

Dong, C.P.,& Seung, G.Y. (2013). “Aging,” The Korean Audiological Society. 17 : 39-44.

Genever, R., Downes, T., Medcalf, P. (2005). “Fracture rates in Parkinson’s disease compared with age and gender-matched controls: aretrospective cohort study,” age ageing. 34 (1) : 21-24.

Hennie, C.J., Monique, M.S., & Harald, J.V. (2002). “Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly,” American Society for Clinical Nutrition. 611-615.

Hayreh, S.S., Podhajsky, P.A., & Zimmerman, B. (1998). “Occult giant cell arthritis: Ocular manifestations,” Am J Ophthalmol 125 : 521-526.

International Osteoporosis Foundation. (2009). Identifying people at high risk of fracture. From: http://osteoporosis.org.za/general/downloads/FRAX-report-09.pdf

Gillespie LD, Robertson MC, Gillespie WJ, Lamb SE, Gates S, Cumming RG, Rowe BH. (2009) “Interventions for preventing falls in older people living in the community,” Cochrane Database Syst Rev. 15, 2. (Apr) CD007146. doi: 10.1002/14651858.CD007146.pub2.

Jennifer, V.P. (2012). Medication-Related Elder Fall Prevention. Social Work Today.12(1).12.

Jennifer, L.K., Elizabeth, P.G., Uyen-Sa, D.T., Wenjun, L., & Douglas, P.K.(2010). Footwear and Falls in the Home Among Older Individuals in the MOBILIZE Boston Study. Footwear Sci. 2(3):123–129.

Kallin, K., Jensen, J., Olsson, L.N. & Gustafson, Y.(2004). Why the elderly fall in residential care facilities, and suggested remedies. J fam Pract.53(1):41-52.

Kurzthaler, I, Wambacher, M., Golser, K., Sperner, G, Sperner, U.B., et al.(2005). Alcohol and benzodiazepines in falls: an epidemiological view. drug alcohol depend. 79(2):225-230

Legters, K.(2002).Fear of falling. Phys Ther.82:264-272.

Lord, S.R., Sherrington, C., Menz, H.B.(2001). Falls in Older People. Risk Factors and Strategies for Prevention. Cambridge University Press.

Mc carter-Bayer, A., Bayer, F. & Hall, K.(2005). Preventing falls in acute care: an innovative approach. J gerontol nurs mar. 31(3):25-33.

Menz, H., & Lord, S.(2001).The contribution of foot problems to mobility impairment and falls in coummunity-dwelling older people. J am geriatr soc. 49(12):1651-1656.

Public Health Agency of Canada.(2014).Seniors’falling in Canada second Report.From: http://www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/publications/public/injury-blessure/seniors_falls-chutes_aines/assets/pdf/seniors_falls-chutes_aines-eng.pdf.

Stevens JA et al. (2007). Fatalities and Injuries From Falls Among Older Adults, United States, 1993-2003 and 2001-2005. Journal of the American Medical Association, 297(1):32- 33.

Scuffham, P., Chaplin, S., & Legood, R.(2003). Incidence and costs of unintentional falls in older people in the United Kingdom. Journal of Epidemiology and Community Health, 57:740- 744.

Stevens, J.A., et al. (2007). Fatalities and Injuries From Falls Among Older Adults, United States, 1993-2003 and 2001-2005. Journal of the American Medical Association, 297(1):32- 33.

Richard, I.B., & Wu, D.(2008). Aging of the Human Nervous System: What Do We Know?. MEDICINE & HEALTH/RHODE ISLAND.129-131.

Rubenstein, L.Z., & Karen, R.J.(2006). Falls and Their Prevention in Elderly People: What Does the Evidence Show?. Med Clin N Am. 90. 807–824.

Schelp, K., Svanstrom, L.(1986).One year incidence of home accidents in a rural Swedish municipality. Scand F Soc Med.75-82.

Sherringtonm, C., & Lord, S.R.(1998).Increased prevalence of fall risk factors in older people following hip fracture. Gerontology.44(6):340-344.

Stevens, J.A., Corso, P.S., Finkelstein, E.A., & Miller, T.R.(2006). The costs of fatal and nonfatal falls among older adults. Injury Prevention.12:290–5.

Stolee, P., Zaza, C., & Schuehlein, S.(2012). Evaluation of a volunteer-led in-home exercise program for home-bound older adults. Work.41(3):339-354.

Tinetti, M.E.(1987). Factors associated with serious injury during falls by ambulatory nursing home residents. Journal of the American Geriatrics Society, 35:644-648.

Zeimer, H.(2008). Medications and Falls in Older People. Journal of Pharmacy Practice and Research.38(2).148-151.

Zuckerman J.D.(1996).Hip fracture. New England Journal of Medicine,334(23).1519-152.

Downloads

Published

2016-12-01

How to Cite

ทาสุวรรณอินทร์ ฐ. (2016). การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ. UBRU Journal for Public Health Research, 5(2), 119–131. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162418

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES