Knowledge, Attitude, and Belief toward Organ Donation of official working in hospital

Authors

  • ขวัญประภัสสร จันทร์บูลวัชร์ Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani Rajabhat University

Keywords:

knowledge, attitude and belief, organ donation

Abstract

The propose of this descriptive research study were (1) to explore knowledge, attitude and belief toward organ donation (2) to study the relationship among knowledge, attitude and belief toward organ donation. The Sample of this stud consisted of 316 personnel in Sisaket, Yasothon and Amnatcharoen hospital. Data were collected using self-administered questionnaire from January–March 2016. The data were analysed by using descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation. The major findings were as follow: (1) most subjects (41.1 %) were aged from 31- 40 years, Buddhism 99.1%, government officer 66.1%, information receiving of organ donation from various media 89.6%, by television 66.1%. (2) The knowledge related to organ donation was at the moderate level (x = 4.45, S.D. = 1.49); meanwhile, the attitude and belief were at the moderate level (x = 3.94, S.D. = .37 and x = 3.93, S.D. = .54 respectively) (3) The factors significantly correlated to knowledge of organ donation at p-value < .01 were attitude (r = .235) and belief toward organ donation (r = .279). The factors significantly correlated to attitude toward organ donation at p-value < .01 were belief toward organ donation (r = .607) which highly correlated. The findings was database and used for the development of service for organ donation system and skills of health care providers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

จุฑามาส ปิ่นมงคล. (2547). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการบริจาคอวัยวะของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดวงตา อ่อนสุวรรณ, สกานต์ บุนนาค, สุกิจ ทัศนสนุทรวงศ์, วิศิษฏ์ ฐิติวัฒน์ และ เพลินพิศ กาญจนบูรณ์. (2558). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 24,4: 779-792.

นภดล ทองมั่น. (2541). การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์และการเปิดรับสื่อที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อ เรื่องการบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบณัฑิต คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญ ใจ ศรีสถิตนรากรู. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้ง ที่ 3. กรุงเทพฯ: ยูแอนด์ไออินเตอร์มีเดีย.

พรพรรณ ชมงาม. (2552). ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มาลินี วงศ์สิทธิ์. (2535). ทัศนคติต่อค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรภัทร์ สังขน้อย. (2541). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของญาติผู้เสียชีวิต. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์. (2542). พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ. กรุงเทพฯ : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย.

วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ และยวุดี อรรถจารุสิทธิ์. (2548). คนไทยคิดเห็นอย่างไรกับการบริจาคอวัยวะ. ค้นคว้าเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556, จาก http:// www.organdonation.org.

ศรันยา กิจพาณิชย์, ชัญญ์ชญา ปิ่นมงคล, พันธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์, ศุกรวรรณ สร้อยสนธิ์ และสกุลรัตน์ ปราบจะบก. (2554). “ความรู้และทัศนคติ ของนักเรียนพยาบาลทหารต่อการบริจาคอวัยวะ ”, เวชสารแพทย์ทหารบก. 64,4: 181-190.

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. (2556). คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายและประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ. ค้นคว้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559, จาก http:// www.organdonation.org.

ศูนย์รับบริจาค อวัยวะ สภากาชาดไทย. (2558). รายงานประจา ปี 2558 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. ค้นคว้าเมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม 2559, จาก http:// www.organdonation.org.

สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร และลัพณา กิจรุ่งโรจน์. (2557). “ การให้คุณค่าและความเชื่อของครอบครัวมุสลิมเกี่ยวกับการ บริจาคอวัยวะ : การศึกษาเบื้องต้น”, วาสารการพยาบาล. 29,1: 122-133.

สุวิรัช รัตนมณีโชติ. (2536). ความรู้และเจตคติของพยาบาลต่อการบริจาคอวัยวะ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

สำนักงานสถิติแหง่ชาติ. (2547). รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแห่งชาติ

อนงค์ ผ่องศรี. (2547). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการตัดสินใจ ของผู้บริจาคอวัยวะให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Arriola, K. R. J., Robinson, D. H., Perryman, J. P., & Thompson, N. (2008). “ Understanding the relationship between knowledge and African Americans’ donation decision-making ”., Patient education and counseling, 70(2): 242-250.

Çetin, G., Turgut, M., & Kaçar, H. (2014). “High school students’ knowledge and attitudes of organ donation and organ Transplantation”., Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 2813-2818.

Chung, C. K., Ng, C. W., Li, J. Y., Sum, K. C., Man, A. H., Chan, S. P.& Lee, P. P. (2008). “Attitudes, knowledge, and actions with regard to organ donation among Hong Kong medical students,” Hong Kong Med J. 14(4): 278-85.

Collins, T. J. (2005). “Organ and tissue donation: a survey of nurse's knowledge and educational needs in an adult ITU,” Intensive and critical care nursing, 21(4): 226-233.

Lorena, T., Cristina, G. (2015). Attitude, Preceptions and Determinant factors in organ donation. [ISSN; 2067-5941]. Social Research Reports, 27: 67-76.

Najafizadeh, K., Shiemorteza, M., Jamali, M., Ghorbani, F., Hamidinia, S., Assan, S., & Moghani-Lankarani, M. (2009, September). Attitudes of medical students about brain death and organ donation. In Transplantation proceedings. 41, 7: 2707-2710). Elsevier.

Downloads

Published

2017-12-01

How to Cite

จันทร์บูลวัชร์ ข. (2017). Knowledge, Attitude, and Belief toward Organ Donation of official working in hospital. UBRU Journal for Public Health Research, 6(2), 55–64. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/162585

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES