The result of knowledge development program and self-efficacy perception towards teenage pregnancy prevention in secondary school girls

Authors

  • Phasit Sirited สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • Cherdsak Kaowsoon Somdet Phra Sangkharat Hospital (Nakhonluang)
  • Chuleerat Kongsin Uthai Hospital

Keywords:

Result of knowledge development program, self-efficacy, teenage pregnancy protection

Abstract

This study is a Quasi-experimental research. The purpose of this experimental research project was to study the results of knowledge development program and self-efficacy perception towards teenage pregnancy prevention in secondary school girls in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The experimental group was 34 school girls of Mathayom 1 (Grade 7) in Watprayarthigararm School joined the Knowledge Development Program for Teenage Pregnancy Prevention. The control group was 34 school girls of Mathayom 1 (Grade 7) in Pratoochai School who took ordinary lessons without any extra training programs. Those sample groups were randomly paired from the list of schools who are willing to join this research. The research tools were 1) Knowledge Development Program for Teenage Pregnancy Prevention, and 2) a questionnaire which consists of 3 parts: part 1 – knowledge assessment on birth control (Reliability = 0.71), part 2 – knowledge assessment on self-efficacy perception of teenage pregnancy prevention (Reliability = 0.89), and part 3 – assessment of beneficial expectation in teenage pregnancy prevention (Reliability = 0.87). The research data was analyzed by Percentage, Statistic Mean, Standard Deviation, Chi-square test, Independent t-test, and Paired t-test.

            According to the research, it was found that after all assessments were completed, the experimental group had earned a higher score in the post-test compared to the pre-test. They also earned a higher score than the control group in terms of birth control knowledge, self-efficacy perception of teenage pregnancy prevention, and beneficial expectation in teenage pregnancy prevention with the statistical significance of (p < 0.001).

            In conclusion, the Knowledge Development Program for Teenage Pregnancy Prevention that was applied with self-efficacy perception and participatory learning process had a positive result. Therefore, it is suitable for the related organizations to use it as a guideline to organize training programs or seminar in order to develop the self-efficacy perception of teenage pregnancy prevention among adolescents

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2543). คู่มือการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม. นนทบุรี : โรงพิมพ์วงศ์กมลโปรดักชั่น.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ. (2561). รายงานการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. พระนครศรีอยุธยา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

คลังพลอย เอื้อวิทยาศุภร และอรณิชา โพธิ์หมื่นทิพย์. (2554). ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมี. 17(2), 15-16.

จิราวรรณ พักน้อย, นิสากร กรุงไกรเพชร และพรนภา หอมสินธุ์. (2560). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 35(3), 58-68.

ธวัชชัย วรพงศธรร. (2543). หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พอเพ็ญ ไกรนรา, เมธิณี เกตวาธิมาตร และมัณฑนา มณีโชติ. (2556). ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยแกนนานักศึกษาพยาบาลต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. 19(12), 20-30.

ภาสิต ศิริเทศ, กนิษฐา จารูญสวัสดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง และกรวรรณ ยอดไม้.(2560). ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 47(3), 241-254.

ภาสิต ศิริเทศ. (2562). ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(2), 123-132.

มณฑิชา รักศิลป์. (2561). ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(1), 82-90.

สุขสถาพร จันทมาศ, ราณี วงศ์คงเดช และนิรันดร์ อินทรัตน์. (2561). การเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2), 174-184.

ลัชนาลัย ฉายศรี, จรวยพร สุภาพ, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล และปรารถนา สถิตวิภาวี. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์. 40(2), 161-174.

วรวรรณ์ ทิพย์วารียมย์, อาภาพร เผ่าวัฒนา และปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา. (2556). ปัจจัยที่ใช้ทานายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข. 27(1), 31-45.

วีระชัย สิทธิปิยะสกุล,พิชานัน หนูวงษ์, รัชนี ลักษิตานนท์ และเบญจา ยมสาร. (2555). สารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในประเทศไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 22(6), 979-987.

ศิริพร ชุดเจือจีน, ประไพพิศ สิงหเสม และสุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล. (2560). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียน.วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 4(2), 268-280.

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต.(2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม.พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สายฝน เอกวรางกูร. (2556).พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชน. วารสารเกื้อการุณย์. 20(2), 16-26.

แสงวรรณ ตั้งแสงสกุล, นันทวัน สุวรรณรูป, ปิยะธิดา นาคะเกษียร และรุ้งนภา ผาณิตรัตน์. (2560). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านสุขภาพทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น. วารสารพยาบาลทหารบก. 18(2), 119-128.

สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. (2557). การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม. รวมงานวิจัย พ.ม.ปี 2553 – 2556 . พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามัญณัฐภร เพลท.

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2560). ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-259 ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใยวัยรุ่น พ.ศ. 2559. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์.

Bandura A. (1985). Social foundation of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliff (N.J.): Prentice Hall.

Downloads

Published

2020-12-29

How to Cite

Sirited, P. ., Kaowsoon, C. ., & Kongsin, C. . (2020). The result of knowledge development program and self-efficacy perception towards teenage pregnancy prevention in secondary school girls. UBRU Journal for Public Health Research, 9(2), 90–100. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/240577

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES