Factors associated with dengue hemorrhagic fever protection behavior in Thailand: literature review

Authors

  • Tanunya Sangkuy สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • Somkiattiyos Woradet สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • Bhunyabhadh Chaimay Department of Public Health, Faculty of Health and Sports Science, Thaksin University

Keywords:

Dengue hemorrhagic fever, protection behavior, literature review

Abstract

Dengue hemorrhagic fever is vector borne disease which has an outbreak continuously. It remains a major health problem worldwide. The disease prevention and control are needed strictly and continuously in order to reduce the transmission of diseases. In addition, it needs to be participated by public and civil sectors, in particular, the disease prevention and control behavior in individuals. The objective of this article aimed to review literature related to factors associated with dengue hemorrhagic fever protection behavior. The research articles published in national databases were reviewed by PRECEDE Model conceptual framework. It shows that personal factors (sex, age, marital status, education level, occupation, duration of community residence, history of illness, income and social status), predisposing factors (attitude, knowledge and perception), enabling factors (resource sufficiency) and reinforcing factors (social supports, receiving advices from health professionals and receiving motivation) were associated with dengue hemorrhagic fever protection behavior. From mentioned those factors, health professionals in both public and civil sectors should promote protection behavior, disseminate dengue hemorrhagic fever, support resource and empower in dengue hemorrhagic fever protection behavior in order to lead the appropriate and the right of dengue hemorrhagic fever protection behavior.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมควบคุมโรค. (2562). รายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2556). แนวทางการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด. นนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.
จำรัส เผือกคง และสุลาวรรณ เงินยวง. (2554). ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พฤติกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น. 2, 19-28.
ชมพูนุช อินทศรี, ภัคจิรา สาระวงศ์, อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ์ และดวงใจ เอี่อมจ้อย. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชนบ้านคลองนา ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 1, 43-51.
ชลิต เกตุแสง. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้. 1, 24-36.
ชัยวัฒน์ โพธิ์หอมศิริ. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ทัศนคติ กับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. วารสารควบคุมโรค. 2, 138-150.
นันทิตา กุณราชา, สุภาพร ตรงสกุล, วรรณรัตน์ ลาวัง และพิษณุรักษ์ กันทวี. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในกลุ่มชาติพันธ์อาข่า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. เชียงรายวารสาร. 2, 91-103.
ประมวล โฆษิตชัยมงคล, ศิริขวัญ ตัณฑ์ไพบูลย์ และชาญวิทย์ ศุภประสิทธิ์. (2557). พฤติกรรมการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. วารสารแพทย์เขต 4-5. 1, 49-60.
ประเทือง ฉ่ำน้อย. (2559). การศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุม โรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษาอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารควบคุมโรค. 2, 138 – 150
ปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว, วิทยา ผ่องแผ้ว และกีรติ สวยสมเรียม. (2554) พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนตำบลชัยพร อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น. 2, 47-55.
ผ่องศรี พูลทรัพย์,รัชนี ครองระวะ, ภิรมณ์ ลี้สุวรรณ และบรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์. (2558). การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยการส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมตามสภาพจริง รพ.สต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข. 2, 206-218.
พรพรรณ สมินทร์ปัญญา, อำไพพรรณ ทุมเสน และสุภัจฉรี มะกรครรภ์. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน บ้านคั่นตะเคียน ตำบลมิตรภาพ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. 35, 37-51.
พุทธินันท์ บุญทา, นพรัตน์ สงเสริม และเสนอ ภิรมจิตรผ่อง. (2559). การศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตามการรับรู้ของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5, 63–73.
ภาคย์ คะมาลี. (2552). การรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนเทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วัชระ กันทะโย. (2556). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 2, 63-79.
วิจิตรา ดวงขยาย และเทียนทอง ต๊ะแก้ว. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สมชาย เจนลาภวัฒนกุล และวรรณวิภา สะวานนท์. (2551). ปัจจัยที่มีผลกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารควบคุมโรค. 3, 372-378.
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค. (2561). แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง Urban Dengue Unit Guideline. จังหวัดนนทบุรี: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.
สารีฟะห์ กาจิ, กมลวรรณ วณิชชานนท์, ฟาริห์ มะหมัด, รอซีกัน สาเร๊ะ, กนกกร มอหะหมัด และนวลพรรณ ทองคุปต์. (2561). พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561: 1068-1074.
สุรเกียรติ อาชานุภาพ. (2553). ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป เล่ม 2 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง
สิวลี รัตนปัญญา. (2561), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารราชพฤกษ์. 2, 87-96.
สิวลี รัตนปัญญา. (2562). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1, 135-148.
ศิรินันท์ คำสี. (2561). ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ. 2, 1-11.
ศิรินันท์ คำสี และญาดา เรียมริมมะดัน. (2561). ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตำบลหน้าเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสาร มฉก. วิชาการ. 1, 43-54.
อธิวัฒน์ วรพุฒ. (2553). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
อมลรดา รงค์ทอง และสุพัฒนา คำสอน. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 1, 147-158.
อารยา มันตราภรณ์. (2548). พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
World Health Organization. (2019). Dengue and severe dengue case management [online]. [Cited 2019 June 16]. Available from: https://www.who.int/health-topics/dengue-and-severe-dengue#tab=tab_3

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Sangkuy, T. ., Woradet, S. ., & Chaimay, B. . (2020). Factors associated with dengue hemorrhagic fever protection behavior in Thailand: literature review. UBRU Journal for Public Health Research, 9(1), 6–19. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/243310

Issue

Section

REVIEW ARTICLES