Using Islamic principle via social media in adolescent pregnancy prevention

Authors

  • Prapaporn Langputeh โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
  • Najmah Leartariyapongkul Leartariyapongkul วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
  • Taqwa Jeenarong โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
  • Hasanah Piroh

Keywords:

Adolescent pregnancy, prevention, social media

Abstract

This qualitative research was aimed to study the participation model of ‘Waisai Hangklai Zina’ fan page on adolescent pregnancy prevention. Forty-one fans page volunteered to participate in focus group. The data were analyzed using thematic analytic method. 

The findings show three main themes: ‘Perception’ of fan page on problems and causes of adolescent pregnancy, ‘Acknowledgement’ of fan page on an important of pregnancy prevention and, ‘Participation’ with page by propose the guideline to prevent adolescent pregnancy via social media and another way.

Although using Islamic principle via social media in adolescent pregnancy prevention may increase the fans page’s knowledge, attitude and participation, the social media should be more attractive and proper for adolescent. This is in order to encourage them to better involve in Facebook page and share the information widely. Further research should study the factors that influence the fans page’s participation on Facebook and other effective communication forms that could help to promote adolescent pregnancy prevention.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์. (2555). การนำเสนอเนื้อหาทางเฟสบุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
กัญจน์ ผลภาษี. (2554). แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) ในการเรียนการสอน. รายงานวิจัย. งานวิจัยภายใต้งบประมาณสนับสนุนคณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี.
กุลนารี เสือโรจน์. (2556). พฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นในพื้นที่สาธารณะบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค. งานวิจัยภายใต้งบประมาณสนับสนุนคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กมลณัฐ โตจินดา. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Social Network ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จากอินเตอร์เน็ต http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/ Exer751409/2556/Exer2556_no8
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร. (2556). สรุปรายงานการประชุม.
โชคชัย วงษ์ตานี. (2555). วัฒนธรรมมลายูมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้. ในเขมชาติ เทพไชย (บรรณาธิการ). มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ.
ณัฐภัทร บทมาต. (2553). การศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้เฟสบุ๊ค(Facebook) ในเขตกรุงเทพมหานคร. พิษณุโลก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ฤดีพร ผ่องสุภาพ. (2551). การแสวงหาข่าวสารการประชาสัมพันธ์และความพึงพอใจในการสื่อสาร ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์. (2558). วัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์อย่างไรในการหาคู่. ความหลากหลายรายงานวิจัยทางประชากรและสังคม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
พิสมัย หาญมงคลพิพัฒน์. (2558). ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จาก www.hu.ac.th/conference/.../1490-059S-P( พิศมัย%20% 20หาญมงคลพิพัฒน์).pdf
มัสลัน มาหะมะ. (2552). แต่งงานง่าย ซินายาก. มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จาก
https://islamhouse.com/th/books/260890/
มูฮัมหมัด ซากีเจ๊ะหะ. (2554). บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จากhttps://islamhouse.com/th/books/384421/
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ. (2556). สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย. นนทบุรี: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.
อนันตชัย ไทยประทาน. (2552). เยาวชนมุสลิมจุดเหมือนและจุดต่างของวิถีชีวิตและการให้บริการ. ใน พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และยูซูฟ นิมะ. การจัดบริการสุขภาพตามวิถีชีวิตมุสลิม 4 ช่วงวัย: วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้.
เอมิกา เหมมินทร์. (2556). พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. คณะสถิติ ประยุกต์: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต. (2555). อนามัยเจริญพันธุ์ในทัศนะของชาวไทยมุสลิมชายแดนใต้. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จาก
http://rupattani.myreadyweb.com/article/topic-42801.html
Thaithae, S., Thato, R. (2011). Obstetric and Perinatal Outcomes of Teenage Pregnancies in Thailand. J Pediatr Adolesc Gynecol. 24: 342-346
United Nations Population Fund [UNFPA]. (2556). แม่วัยใส ความท้าทายการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561, จากhttp://social.nesdb.go.th/social/Portals/0/State%20of%20Thailand%20Population%20Report%20on%20adolescent%20pregnancy.pdf
World Health Organization [WHO]. (2014). Adolescent pregnancy. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2561,จาก http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs364/en/#

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Langputeh, P. ., Leartariyapongkul, N. L., Jeenarong, T. ., & Piroh, H. . (2020). Using Islamic principle via social media in adolescent pregnancy prevention. UBRU Journal for Public Health Research, 9(1), 74–82. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/243316

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES