Website development to calculate the visual acuity in medical codes of cataract patients for medical statists technician at Ratchaburi Hospital

Authors

  • Uthai Thabtong วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
  • Sukanda Sooksala โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • Thava Ororam

Keywords:

Website development, medical code, visual acuity, medical statistics technician

Abstract

This research studies a development of a website which assist statisticians in visual department of Ratchaburi Hospital. The website is designed and developed to calculate medical codes of visual acuity in cataract patients.

Objectives of this research is to analyze situations, problems and requirements for developing the website which will has ability to determine and produce medical codes by calculating visual acuity in cataract patients from statistic given by statisticians from Ratchaburi hospital. Also, evaluation of the website from statisticians in visual department of Ratchaburi Hospital.

Tools used in this study are; 1) Detailed questionnaires survey form relating to situations, problems and requirement to determine codes for cataract patients. 2) Website assessment medical code in visual department of Ratchaburi Hospital. 3) Website quality survey. The survey is relating to quality of website, such as, accuracy of coding process, user friendly and its design. 4) Satisfactory Survey. This survey evaluates levels of satisfaction of users.

The first page of the website contains a field box to fill a value of a patient's eyesight. Then the value is calculated to determine a stage of cataracts in the patient. The calculation is done by click the calculate button on the page. The outcome of this study is evaluated by questionnaires surveys given to 4 statisticians of Ratchaburi Hospital, who also website users. The surveys show the website is convenient to use, easy to find and has an interesting design. However, the website has not produced an effective coding, due to insufficient detail and incomplete data. Therefore, its consequence of this ineffective coding is creating an inaccurate of treatment charges.

Overall, results of this satisfactory assessment after using the website is positive. The results of this study can be used for further development of the website.

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2559). สำนักบริหารการจัดสรรการชดเชยค่าบริหาร. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์.
ปานทิพย์ สวัสดิ์มงคล, วันดี วันศรีสุธน, เพ็ญพร คูณขาว และสุมาลย์ วงษ์ไทย. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ: งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล
วราภรณ์ ปานเงิน. (2554). การศึกษาความครบถ้วนในการบันทึกบาดแผลที่เกิดจากอาวุธปืนในเวชระเบียนโรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพฯ : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ส้มแป้น ศรีหนูขำ, วราภรณ์ ปานเงิน, ธานี รักนาม และยุพาพร วัฒนกูล. (2561). การศึกษาการสรุปรหัสคำวินิจฉัยโรค หัตถการและการผ่าตัดของ ค่ารักษาพยาบาลตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ. 1(2), 113-131.
รุจิรา จูเจริญ. (2559). การผลิตเว็บไซด์เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงนิเวศ จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ธาดาธิเบศร์ ภูทอง. (2560). ผลกระทบของคุณภาพเว็บไซต์และการยอมรับเว็บเพื่อการท่องเที่ยวต่อความพึงพอใจ และความตั้งใจที่จะใช้บริการเว็บไซต์ตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์. กรุงเทพฯ: สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
โยธิน แสวงดี. (2551). การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย.
ศศิวิมล กอบัว, วราศิริ เกิดเหมาะ และศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล. (2555). ปัจจัยการประสบความสำเร็จในการใช้งานเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สองมิต. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
วิวัฑฒน์ สมตน และรัฐพล ประดับเวทย์. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 16 (32), 85-92
ธนวรรณ ผดุงศิลป์, ศุภพร ไทยภักดี และ สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. (2553). ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลแปรรูปผลไม้ไทย. วิทยาสารกำแพงแสน สาขาวิศวกรรมศาสตร์. 7(2), 30-39.
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี, ไพรสันต์ สุวรรณศรี, ศศิณิส์ภา พชรธนโรจน์ และปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์นำเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(29): 87-95.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Thabtong, U. ., Sooksala, S. ., & Ororam, T. . (2020). Website development to calculate the visual acuity in medical codes of cataract patients for medical statists technician at Ratchaburi Hospital. UBRU Journal for Public Health Research, 9(1), 93–103. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/243318

Issue

Section

ORIGINAL ARTICLES