Editorial Team

ที่ปรึกษา

อธิบดี กรมการแพทย์ :

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร

รองอธิบดี กรมการแพทย์ :

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์
นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ  
นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช

บรรณาธิการ :
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ

กองบรรณาธิการ:

เกรียง ตั้งสง่า

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจริญ ชูโชติถาวร

นักวิชาการอิสระ

จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดนุลดา จามจุรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัชญา คชศิริพงศ์

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภูพิงค์ เอกะวิภาต

สถาบันประสาทวิทยา

วินัดดา ปิยะศิลป์

นักวิชาการอิสระ

สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ

นักวิชาการอิสระ

สมบูรณ์ ทรัพย์วงศ์เจริญ

โรงพยาบาลราชวิถี

สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุคนธา คงศีล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริมา สีละวงศ์

กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

ฝ่ายจัดการ

ศิวาพร สังรวม / แทนไทย ทองเทศ / ธัญดา ไชยสาร / ฉวีวรรณ พงษ์วงษ์ / ญาณินทร์ เกลี้ยงลำยอง