คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

12-10-2023

คำชี้แจงการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์

วารสารกรมการแพทย์ยินดีรับเรื่องวิชาความรู้ทางการ แพทย์และวิชาที่มีความสัมพันธ์กับวิชาแพทย์ตลอดจนประวัติ ที่เกี่ยวกับกรมการแพทย์ตลอดจนประวัติที่เกี่ยวกับกรมการ แพทย์และการสาธารณสุข เพื่อลงพิมพ์ โดยสนับสนุนให้ บทความเป็นภาษาไทย แต่มีบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง ที่ส่งมาพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และ เมื่อตีพิมพ์แล้วต้องไม่ตีพิมพ์ในวารสารอื่น

ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความของวารสารกรมการแพทย์: คลิกอ่านเอกสาร

คำแนะนำสำหรับการทำงานผ่านระบบวารสารออนไลน์: คลิกอ่านเอกสาร

คำชี้แจงการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และรายละเอียดการเขียนอ้างอิง: คลิกเอกสาร