คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน

Authors

  • เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน

Abstract

การล้มในผู้สูงอายุ เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง เช่น บาดเจ็บที่ศีรษะ กระดูกหัก รวมไปถึงเป็นสาเหตุที่ทำ ให้เสียชีวิตได้ จากการคาดการณ์ ในปี พ.ศ. 2560 - 2564 จะมีผู้สูงอายุพลัดตกหกล้มปีละประมาณ 3 – 5.5 ล้านคน จำนวนนี้จะมีผู้เสียชีวิต 400 คนต่อปี ซึ่งการเกิดกระดูกหักจากการล้มในผู้สูงอายุมีตั้งแต่ร้อยละ 30 หักที่กระดูกข้อเท้า จนถึงร้อยละ 70 หักที่กระดูกข้อสะโพกทางโรงพยาบาลเลิดสิน ได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่เคยมีกระดูกข้อสะโพกหักมาแล้ว จึงได้จัดตั้งโครงการ “รู้ทัน...กันหักซ้ำ” เพื่อพยายามลดโอกาสการล้มและการหักซ้ำ และพัฒนาระบบการดูแล รักษา และฟื้นฟู ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการ ผู้ป่วยที่มีกระดูกสะโพกหักได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟู อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟู แบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพแพทย์ ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. การพยากรณ์การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2564 [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ 14 กันยายน 2559]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaincd.com/2016/mission/ documents-detail.php.

McLellan AR, Gallacher SJ, Fraser M, McQuillian C. The fracture liaison service: success of a program for the evaluation and management of patients with osteoporotic fractures. Osteoporosis International 2003;14:1028-34.

Fraser M, McLellan AR. A fracture liaison service for patients with osteoporotic fractures. Professional.Nurse 2004; 19:286-90.

Kyle C. Moylan, MD, Ellen F. Binder, MD. Falls in Older Adults: Risk Assessment, Management and Prevention. The American Journal of Medicine 2007; 120:493-497.

Rubenstein LZ, Josephson KR. The epidemiology of falls and syncope. Clin Geriatr Med 2002; 18: 141-58.

Robertson MC, Devlin N, Gardner MM, Campbell AJ. Effectiveness and economic evaluation of a nurse delivered home exercise programme to prevent falls.1: randomised controlled trial. BMJ 2001 Mar 24; 322: 697-701.

Lord SR, Castell S, Corcoran J, Dayhew J, Matters B, Shan A, Williams P. The effect of group exercise on physical functioning and falls in frail older people living in retirement villages: a randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc 2003 Dec; 51(12): 1685-92.

Rubenstein LZ, Josephson KR, Trueblood PR, et al. Effects of a group exercise program on strength, mobility, and falls among fall-prone elderly men. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000; 55(6): M317–21.

Published

01-07-2019

How to Cite

1.
เลขา ดีรูป พ.บ., ศิริวรรณ มโนปัญจสิริ วท.บ., ประกิต เนตรหิน วท.บ. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเลิดสิน. คลินิกป้องกันการหกล้ม โรงพยาบาลเลิดสิน. j dept med ser [Internet]. 2019 Jul. 1 [cited 2022 Sep. 28];44(4):16-21. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/246686

Issue

Section

Featured Article