Self Care Behaviors among Elderly People with Chronic Diseases in Pamok District, Angthong Province

Authors

  • Inchai P, Jumniensuk A, Durongdej S, Sonthipho P, Bandit J, Eimsaard C

Keywords:

Self-care behaviors, Elderly chronic disease

Downloads

Download data is not yet available.

References

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558. สนับสนุนโดยกองทุนผู้สูงอายุคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ. กรุงเทพฯ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับซิ่ง; 2558.

ข้อมูลสถิติจานวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559. ระบบสถิติทางการลงทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.[อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560]. เข้าถึงได้จาก https://www. m-society.go.th/article_attach/20414/21054.pdf 3. ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์และคณะ. ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2548;16: 113-22.

เพรชรัตน์ เกิดดอนแฝก บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ อุมาพร อุดมทรัพยากุล เฉลิมศรี นันทวรรณ. การรับรู้ความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานตามเกณฑ์และวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในญาติสายตรงลำดับแรกของผู้ที่เป็นเบาหวาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2553;16: 169-84.

กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. รายงานการสารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ. กรุงเทพฯ: วัชรินทร์ พีพี; 2556.

สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง. รายงานการสำรวจด้านประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2559. อ่างทอง: สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง; 2559.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง. รายงานจำนวนผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดอ่างทอง. อ่าทอง: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง; 2559.

Green LW, Kreuter MW. Health promotion planning: An education and environmental approach. 3rd ed. Mayfield Publishing Company; 1991.

Daniel W W. Biostatistics: Basic Concept and Methodology for the Health Sciences. 9th ed. Asia: Wiley& Sons: Inc; 2010.

มาริสา คงทวี. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลบางโพ กรงุเทพมหานคร [วทิยานพินธป์ริญญาวทิยาศาสตร์บัณฑิต] . กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2555.

สุวัฒน์ มหัดนิรันดร์กุล พุมไพศาลชัย พิมพ์มาศ ตาปัญญา. รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างแบบวัดความเครียดสวนปรุง. เชียงใหม่;2540.

อรวรรณ พุ่มพวง. การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ /. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.

สุธรรม นันทมงคลชัย โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์ พ ิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ อาภาพร เผ่าวัฒนา. รายงานวิจัยเรื่อง ความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เลี้ยงหลานในเขตชนบทภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: วิฑูรย์การปก (1997); 2553.

House JS. Work stress and social support. Reading, MA: Addison-Wesley; 1981.

วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว. พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลคลองตาหรุอำเภอเมืองชลบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2557.

อาทิตยา ทะวงศ์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลข่วงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.

ปฐญาภรณ์ ลาลุน นภาพร มัธยมางกูร อนันต์ มาลารัตน์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2554; 18: 160-9.

เยาวลักษณ์ มหาสิทธิวัฒน์. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายจิตสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2529.

ศิราณี ปันคา . คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชนบทจังหวัดเชียงราย [วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต].ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2542.

จันทนี เปี่ยมนุ่ม. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี [วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.

นงนวล พูลเกสร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ จังหวัดกาแพงเพชร [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.

เกจุรีย์ พันธุ์เขียน. พฤติกรรมสุขภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต].เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2549.

กรรณิการ์ พัฒนผดุงวิทยา. ความเชื่ออำนาจควบคุมด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร.กรุงเทพมหานคร: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.

ดวงจิตต์ นะนักวัฒน์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลม่วงคา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2550.

พัฒนา ฤทธิรงค์. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผ้ปู่วยความดันโลหิตสงูในคลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.บ้านดอนคา. นครศรีธรรมราช:โรงพยาบาลพรหมคีรี; 2557.

Published

01-08-2018

How to Cite

1.
Inchai P, Jumniensuk A, Durongdej S, Sonthipho P, Bandit J, Eimsaard C. Self Care Behaviors among Elderly People with Chronic Diseases in Pamok District, Angthong Province. j dept med ser [Internet]. 2018 Aug. 1 [cited 2022 Oct. 1];43(4):100-4. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/247988

Issue

Section

Original Article