A Development of Strengthening Spiritual Program among Patients with Amphetamine Dependence at Thanyarak Khon Kaen Hospital

Authors

  • Boonruang P, Wongpanarak N, Rungreangkulkij S, Boonprakob Y, Sathonphan B, Doungsatwong D

Keywords:

The Strengthening Spiritual Program (SSP), Males with amphetamine dependence, Rehabilitation

Downloads

Download data is not yet available.

References

ระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต. 1-5) สำนักบริหารการสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบบำบัดรักษา ทั่วประเทศวันที่ 0 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554. [อินเทอร์เน็ต]. 2516. [เข้าถึงเมื่อ 22 ส.ค.2559]. เข้าถึงได้จาก http://antidrug.moph. go.th/beta2/report/reportIndex_New.php?userview

งานสารสนเทศ. ข้อมูลรายงานสถิติประจำปีงบประมาณ 2554-2558 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี. ปทุมธานี: สารสนเทศ; 2558.

ปิยวรรณ ทัศนาญชลี. กระบวนการไม่เสพยาบ้าซ้ำ: กรณีศึกษาผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด. สหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี 2552; 1: 36-48.

ชาตรี ชัยนาคิน, ชาตรี ประชาพิพัฒ, อารี พุ่มประไวทย์. การเลิกเสพยาบ้าซ้ำ : กรณีศึกษาผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยวิธีชุมชนบำบัด. วารสารเกื้อการุณย์ 2 559; 23: 248-62.

ทัศนีย์ ทองประ ทีป. จิตวิญญาณ: มิติหนึ่งของ การพยาบาล . กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.

พิชัย แสงชาญชัย. การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม (เอเอ). เชียงใหม่. วนิดาการพิมพ์; 2553.

Galanter M. Spirituality and addiction: a research and clinical perspective. American Journal Addiction 2006; 15: 286-92.

Brown AE, Tonigan JS, Pavlik VN, Kosten TR, Volk RJ. Spiritual and confidence to resist substance use among celebrate recovery participants. Journal Religion Health 2013; 52: 107-13.

Salmabadi M, Sadeghbojd MF, Farshad MR, Zolfaghari S. Comparing the spiritual health and quality of life in addicted and non-addicted patients in the city of Birjand, Iran. International High Risk Behavior Addiction 2016; 5: 1-5.

Seghatoleslam T, Habbil H, Hatim A, Rashid R, Ardaken A, Esmaeilimotlaq F. Achieving a spiritual therapy standard for drug dependency in Malaysia, from an Isalamic perspective: Brief review article. Iran Journal Public Health 2015; 44: 22-7.

Treloar HR, Dubreuil ME, Miranda R. Spirituality and treatment of addictive disorders. Rhode Island Medical Journal 2014; 97: 36-8.

Kelly JF, Stout RL, Magill M, Tonigan JS, Pagano ME.Spirituality in recovery: a lagged mediational analysis of alcoholics anonymous’ principal theoretical mechanism of behavior change. Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2011; 35: 454-63.

อัมพร สีลากุล, วิมาลา เจริญชัย, วิไลรัตน์ สะสมผลสวัสดิ์, ฉวีรักษ์ ลีลา, กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง, ดารารัตน์ อุ่นศรี. การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแอมเฟตามีน ด้วยคุณธรรม “รักเหนือรัก” (สาราณียธรรม6) ระดับศีล 5. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2556; 7: 30-43.

รัตนะ บัวสนธ์. การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. พิษณุโลก : บั๊วกราฟฟิค; 2556.

Highfield MF, Cason C. Spiritual needs of patients: are they recognized?. Cancer Nursing 1983; 6: 187-92.

Herth K. Abbreviated instrument to measure hope: development and psychometric evaluation. Journal of Advanced Nursing 1992; 17: 1251-9.

Rosenberg M. Conceiving the Self. New York: Basic Books; 1979.

Yalom D. The theory and practice of group psychotherapy. 4th ed. New York: Basic Books; 1995.

นิตย์ ทัศนิยมและสมพนธ์ ทัศนิยม. การสร้างเสริมสุขภาพ : การสร้างพลังอำนาจ. ขอนแก่น. คลังนานาวิทยา; 2555.

นริสา วงศ์พนารักษ์, สมเสาวนุช จมูศรี, บังอร กุมพล. ภาวะสุขภาพจิต ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม. วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 6: 141-50.

ฐาปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุล. แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซ็นเบิร์กใน: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, บรรณาธิการ. คู่มือการวัดทางจิตวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ์เมดิคัล มีเดีย; 2551.

ธงชัย วชิรพินพง, สวัสดิ์ เที่ยงธรรม, ศิริพร ไชยศรี. รายงานการถอดบทเรียนการบำบัดรักษาผ้มูีปัญหาการดื่มสุราในวัดในชุมชน: วัดมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และวัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ 2554; 11: 23-30

ธณารัตน์ พลับพลาไชย, อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์, รุ้งนภา ผาณิตรัตน์. การบำบัดโดยใช้การเจริญสติเป็นฐานเพื่อลดความเครียดจากความต้องการดื่มในผ้ตูิดสุรา: การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ.์ วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2556; 58: 207-18.

กงจักร สอนลา, เพ็ญพักตร์ อุทิศ. ผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อความรู้สึกอยากแอลกอฮอล์ของผู้ติดแอลกอฮอร์ที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในระยะบำบัดด้วยยา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2557; 28: 75-89.

Leigh J, Bowen S, Marlatt G.A Spirituality, mindfulness and substance abuse. Addictive Behaviors 2005; 30: 1335-41.

Witkiewitz K, Bowen S, Douglas H, Hsu SH. Mindfulness – based relapse prevention for substance craving. Addictive Behaviors 2013; 38: 1563-71.

Heinz AJ, Disney ER, Epstein DH, Glezen LA , Clark PI, Preston KL. A focus group study on spirituality and substance-abuse treatment. Substance Use Misuse 2010; 45: 134-53.

Walton-Moss B, Ray EM, Woodruff K. Relationship of spirituality or religion to recovery from substance abuse: a systematic review. Journal of Addictions Nursing 2013; 24: 217-26.

Published

01-08-2018

How to Cite

1.
ปานรดา บุญเรือง พย.ม, นริสา วงศ์พนารักษ์ ปร.ด, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ปร.ด, ยอดชาย บุญประกอบ ปร.ด, บัวสี สาธรพันธ์ พย.บ , ดาริน ดวงเศษวงษ์ พย.บ. A Development of Strengthening Spiritual Program among Patients with Amphetamine Dependence at Thanyarak Khon Kaen Hospital. j dept med ser [Internet]. 2018 Aug. 1 [cited 2022 Aug. 10];43(4):142-7. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248016

Issue

Section

Original Article