Association of Nutritional Assessment in Cancer Patients Receiving Radiotherapy between Body Mass Index (BMI) and Nutrition Alert Form (NAF)

Authors

  • Tongyai A, Sutthiruk J, Wittayapun Y

Keywords:

Malnutrition, Body mass index, Nutrition alert form

Downloads

Download data is not yet available.

References

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์. แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2560). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด; 2556.

สำนักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 2556.

เอกวิทย์ เอี่ยมทองอินทร์. ความสอดคล้องกันของผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการด้วยแบบประเมิน Bhumibol Nutritional Triage และดัชนีมวลกาย. ลำปางเวชสาร 2556; 34: 1-9.

Rebecca J. Stratton, Ceri J. Green, Elia M. Disease-Related malnutrition: An evidence-based approach to treatment. Clin Nutr 2003; 22: 585.

Van Den Berg MG, Rasmussen-Conrad EL, Van Nispen L, Van Binsbergen JJ, Merkx MA. A prospective study on malnutrition and quality of life in patients with head and neck cancer.Oral Oncol 2008; 44: 830-37.

Komindr S, Tangsermwong T, Janepanish P. Simplified malnutrition tool for Thai patients. Asia Pac J Clin Nutr 2013; 22: 516-21.

Naomi E ADAMS, Alison J BOWIE, Natalie SIMMANCE, Michael MURRAY, Timothy C CROWE. Recognition by medical and nursing professionals of malnutrition and risk of malnutrition in elderly hospitalised patients.Nutr Diet 2008; 65: 144-50.

Nourissat A, Vasson MP, Merrouche Y, Bouteloup C, Goutte M, Mille D, et al. Relationship between nutritional status and quality of life in patients with cancer. Eur J Cancer 2008; 44:1238-42.

จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์. Nutrition assessment. โภชนบำบัด 2551; 19:5-16.

กันยรัตน์ กตัญญู, มาริสา จงธนสกร, ธนาทิพ ตันติวัตนะ.ความชุกของภาวะทุพโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เริ่มเข้า รักษาในแผนกรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล. วชิรเวชสาร 2552; 53:59-67.

อาทิตย์ กระภูฤทธิ์, จีรนันทร์ แกล้วกล้า, จตุรงค์ จงสถิตไพบูลย์, อาภาพร เผ่าวัฒนา. การประเมิน และการดูแลทางโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอโดยพยาบาล. pp. 1666-74. ใน. Graduate Research Conference 2014. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2557.

Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN Guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr 2003; 22:415-21.

Ottery FD. Definition of standardized nutritional assessment and interventional pathways in oncology.Nutrition 1996; 12:15-9.

Ferguson M, Capra S, Bauer J, Banks M. Development of a valid and reliable malnutrition screening tool for adult acute hospital patient.Nutrition 1999; 15:458-64.

Kruizenga HM, Seidellb JC, De Vetc HCW, Wierdsmaa NJ, Van Bokhorst–de Van Der Schuerena MA.Development and validation of a hospital screening tool for malnutrition: the short nutritional assessment questionnaire (SNAQ).Clin Nutr 2005; 24:75–82.

Weekes CE, Elia M, Emery PW. The development, validation and reliability of a nutrition screening tool based on the recommendations of the British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN). Clin Nutr 2004; 23:1104-12.

Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, et al. What is subjective global assessment of nutritional status?.JPEN J Parent Enteral Nutr 1987; 11:8-13.

Vellas B, Villars H, Abellan G, Soto ME, Rolland Y, Guigoz Y, et al. Overview of the MNA® – its history and challenges. J Nutr Health Aging 2006; 10:456-63.

Valero MA, Diez L, EI Kadaoui N, Jimenez AE, Rodriguez H, Leon M. Are the tools recommended by ASPEN and ESPEN comparable for assessing the nutritional status?. Nutr Hosp 2005; 20(4): 259-67.

Chindavijak B, Komindr S, Ritsri W, Montakantikul P. Effects of changes in patients’ nutritional status upon complications, clinical outcomes, length of hospital stay and hospital expense. Thai J Clin Nutr 2009; 3:81-5.

กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์. การคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในโรงพยาบาล จำเป็นแต่ทำไมไม่เกิดขึ้น?. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ 2559; 4: 1-4.

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี. รายงานตัวชี้วัดประจำปี 2557. สุราษฎร์ธานี: กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี; 2557.

Wayne WD. Biostatistics: A foundation of analysis in the health sciences 6th ed. John Wiley & Sons, Inc; 1995.

Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V. N4Studies: Sample size and power calculations for android.The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program - The Thailand Research Fund & Prince of Songkla University; 2014.

World Health Organisation. Waist circumference and waist–hip ratio: Report of a WHO expert consultation. Geneva: WHO document production services; 2008.

ยุวดี วิทยพันธ์. เอกสารประกอบการสอน วิชา พชช. 216 วิทยาการระบาด (Epidemiology). นครนายก: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2553.

Jager-Wittenaar H, Dijkstra PU, Vissink A, Van Der Laan BF, Van Oort RP, Roodenburg JL. Critical weight loss in head and neck cancer-prevalence and risk factors at diagnosis: an explorative study. Support Care Cancer 2007; 15:1045-50.

Wong S, Derry F, Jamous A, Hirani SP, Grimble G, Forbes A. The prevalence of malnutrition in spinal cord injuries patients: a UK multicentre study. Br J Nutr 2012; 108:918-23.

Poulia KA, Yannakoulia M, Karageorgou D, Gamaletsou M, Panagiotakos DB, Sipsas NV, et al. Evaluation of the efficacy of six nutritional screening tools to predict malnutrition in the elderly. Clin Nutr 2012; 31:378-85.

Liang X, Jiang ZM, Nolan MT, Wu X, Zhang H, Zheng Y, et al. Nutritional risk, malnutrition (undernutrition), overweight, obesity and nutrition support among hospitalized patients in Beijing teaching hospitals. Asia Pac J Clin Nutr 2009; 18:54-62.

Schiesser M, Muller S, Kirchhoff P, Breitenstein S, Schafer M, Clavien PA. Assessment of a novel screening score for nutritional risk in predicting complications in gastro-intestinal surgery.Clin Nutr 2008; 27:565-70.

Reilly JJ Jr, Hull SF, Albert N, Waller A, Bringardener S. Economic impact of malnutrition: a model system for hospitalized patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1988; 12:371-6.

ชัชมน ดำรงรักษ์ธรรม. การพัฒนาแนวทางการประเมินและส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (พย.ม.).ภาควิชาพยาบาลศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.

กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, คัคนางค์ โตสงวน, อุษา ฉายเกล็ดแก้ว, สุรัตน์ โคมินทร์, วิบูลย์ ตระกูลฮุน, สิรกานต์ เตชะวณิช. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาช่องว่างของการวินิจฉัยและการรักษาภาวะความเสี่ยงด้านโภชนาการในโรงพยาบาล. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข;2556.

Published

01-10-2017

How to Cite

1.
Tongyai A, Sutthiruk J, Wittayapun Y. Association of Nutritional Assessment in Cancer Patients Receiving Radiotherapy between Body Mass Index (BMI) and Nutrition Alert Form (NAF). j dept med ser [Internet]. 2017 Oct. 1 [cited 2022 Oct. 7];42(5):101-8. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/248820

Issue

Section

Original Article