ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ

Authors

  • บุษกร โลหารชุน พ.บ. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Abstract

การระบาดระลอกที่สามของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ พบมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกินขีดกำลัง ของบุคลากรในสถานพยาบาล และจำนวนเตียงในโรงพยาบาล ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยทุกระดับ จึงเกิดการเร่งขยายจำนวนเตียง ใน Hospitel และโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มี อาการ หรือมีอาการเล็กน้อย ซึ่งในช่วงแรกที่มีการเร่งขยายเตียง โรงพยาบาลสนามในพื้นที่แพร่ระบาดในหลายแห่งโดยเฉพาะการ ใช้หอประชุม สนามกีฬา และโรงเรียน เป็นต้น พบว่าปัญหาและ อุปสรรคสำคัญ ได้แก่ สถานที่ขาดการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานให้คนพิการบางประเภทเข้าร่วมใช้ กับผู้ป่วยทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์กรคนพิการ พัฒนาโรงพยาบาลสนามเพื่อคนพิการที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับความพิการแต่ละประเภท และปรับสถานที่ให้มีความสะดวกสบายเมื่อเข้าพักในระดับใกล้เคียง Hospitel ที่คนพิการสามารถเข้าพักได้อย่างปลอดภัยตลอดช่วง เวลาที่รักษาตัวโดยนำเอาองค์ความรู้ทักษะกระบวนการดูแลแบบ โทรเวช หลักการป้องกันการติดเชื้อ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ผลิตโดยนักวิจัยของไทยมาใช้

Downloads

Download data is not yet available.

References

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม 2564.กรมการแพทย์

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564.กรมการแพทย์

แนวทางการดำเนินการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) สำหรับผู้ป่วยCOVID-19 มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีโรคร่วมหรือมีโรคร่วมสำคัญที่ควบคุมได้ (ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม 2564).กรมการแพทย์

ผลงาน/นวัตกรรมรับมือโควิด-19 สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)http://nstda.or.th/home/workings/innovation-for-covid-19/

บทสรุปคำแนะนำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในสถานการณ์ระบาดของเชื้อโควิด-19. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Published

30-11-2021

How to Cite

1.
โลหารชุน บ. ต้นแบบโรงพยาบาลสนามโควิด 19 เพื่อคนพิการ. j dept med ser [Internet]. 2021 Nov. 30 [cited 2023 Feb. 9];46(3):5-10. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JDMS/article/view/255022

Issue

Section

Featured Article