ล้อมวงเล่า เหล่าเภสัชกร(คบส.)

ผู้แต่ง

  • นัทธินี วัฒนวราสันติ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

หนังสือ เรื่องเล่า การทำงานของเภสัชกรที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค ในรูปแบบเรื่องเล่าทางการแพทย์ หรือ Narrative Medicine 

ชาว คบส. ในที่นี้คือ กลุ่มเภสัชกรที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ รวมถึงงานด้านเภสัชสาธารณสุข

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-29