เภสัชกรกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

ผู้แต่ง

  • ภาณุโชติ ทองยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
  • กนกพร ธัญมณีสิน

คำสำคัญ:

เภสัชกร, การคุ้มครองผู้บริโภค, วัคซีนโควิด19

บทคัดย่อ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เภสัชกรในส่วนภูมิภาค ทั้งจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ต่างเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการวัคซีนในด้านต่างๆ หากพิจารณาในแง่มิติของการคุ้มครองผู้บริโภค เภสัชกรล้วนมีบทบาทแทบจะทุกขั้นตอนในการบริหารจัดการดังกล่าว ทั้งการจัดสรรวัคซีน การกระจายวัคซีน  การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค Adverse Event Following Immunization (AEFI)  และการร่วมกับเครือข่ายต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภค ข้อเสนอแนะในการทำงานคือ เภสัชกรควรออกจากพื้นที่เดิมๆจากงานที่เคยทำ ขยายกรอบในการมองระบบงานให้กว้างและลึกขึ้น เพื่อพัฒนาระบบงาน ให้สอดรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยใช้บทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม ร่วมกับการมองในมิติของสิทธิผู้บริโภค เพื่อให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด และเภสัชกรควรประยุกต์หลักวิชาการของงานคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ เช่น ด้านนโยบายและการบริหารระบบยา ด้านการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยง ด้านการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ด้านระบาดวิทยา เพื่อนำมาใช้ประกอบการบริหารจัดการวัคซีนต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-07-29