ประสบการณ์ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

ผู้แต่ง

  • สุภนัย ประเสริฐสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

คำสำคัญ:

home isolation, เภสัชกร, covid19, ชมรมเภสัชชนบท

บทคัดย่อ

ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ที่มีการระบาดในวงกว้าง ชมรมเภสัชชนบทได้สนับสนุนการดำเนินการในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าถึงการดูแลตัวเองที่มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  การรวบรวมเภสัชกรในพื้นที่ต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินการต่างๆกับสหวิชาชีพเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งในระดับพื้นที่และในภาพรวมของประเทศ ชมรมเภสัชชนบทได้ยึดมั่นแนวทางที่ยึดประโยชน์ที่ประชาชนเป็นหลักโดยอาศัยการทำงานตามบทบาทหน้าที่และการประสานของของเภสัชกรกับสหวิชาชีพ “ คนไทยต้องอยู่ร่วมกับ COVID-19 ได้อย่างเท่าทัน ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ” เป็นแนวคิดที่ชมรมเภสัชชนบทพยายามผลักดันให้เกิดผลต่อวงกว้างของสังคม โดยประเด็นสำคัญนอกจากการร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยตามบทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล หน่วยบริการต่างๆแล้ว คือส่งเสริมและการป้องกันยับยั้งการระบาด บทความชิ้นนี้ได้ถอดประสบการณ์ของเครือข่ายเภสัชกร เพื่อเป็นบทเรียนการดำเนินการต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-12