บทเรียนการบังคับใช้กฎหมายจัดการปัญหายาไม่เหมาะสมระดับพื้นที่ : พวกแมวเก้าชีวิตต้องร่วมกันตะลุมบอนให้จอดสนิท

ผู้แต่ง

  • สุภนัย ประเสริฐสุข -

บทคัดย่อ

กรณีปัญหายาชุดที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ส่วนหนึ่งของปัญหานั้นต้องใช้การแก้ไขทั้งระบบให้ สเตียรอยด์ในระดับต้นน้ำอยู่ให้ถูกที่ถูกทาง ไม่ให้สามารถกระจายให้ประชาชนเลือกซื้อหรือใช้เองได้โดยไม่ถูกต้องหรือขาดข้อแนะนำและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพราะสเตียรอยด์มีความเป็นพิษสูงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาความชื่นชอบและยินดีที่จะใช้ยาชุดของชาวบ้านนั้นก็จำเป็นจะต้องแก้ไขในระดับตัวบุคคลและชุมชนไปพร้อมๆกัน

ข้อมูลจากอดีตจะพบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับพื้นที่มีการเฝ้าระวัง และดำเนินการตามกฎหมายกับรถเร่ขายยาเพื่อระงับเหตุและจัดการปัญหาการกระจายยาเข้าไปในพื้นที่มาโดยตลอด โดยข้อมูลจากพื้นที่ดำเนินการคือผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ซึ่งพบว่ามีการปลอมปนสเตียรอยด์และบันทึกข้อมูลจากชาวบ้านว่าซื้อยาดังกล่าวมาจากรถเร่ขายยาที่เข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อจังหวัดต้นทางแหล่งผลิตเข้าไปตรวจสอบ และนำตัวอย่างยาไปตรวจวิเคราะห์มักจะไม่พบว่าสถานที่ผลิตนั้นๆมียาที่มีการปลอมปนสเตียรอยด์ จึงเป็นเหตุให้จังหวัดที่มีแหล่งผลิตยังไม่สามารถดำเนินการใดๆในเชิงการป้องปรามได้
ปัญหาที่สำคัญและเป็นจุดวิกฤตในระบบการเลื่อนไหลของสเตียรอยด์ที่มีการนำไปใช้ที่ไม่เหมาะสมคือ การเชื่อมและส่งต่อข้อมูลการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วและไร้ร้อยต่อ พบว่าการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เกิดเหตุอย่างครบถ้วน จะส่งผลในการดำเนินการในระดับต่อไปมีความสมบูรณ์และได้ผลในเชิงการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นพื้นที่เกิดเหตุทุกพื้นที่จึงควรดำเนินการภายใต้แนวคิดนี้ร่วมกัน “ เหตุเกิดที่ไหน พื้นที่นั้นดำเนินการก่อน” 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-02