สถานการณ์โฆษณาทางสื่อออนไลน์ของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • อรรถพล คนต่ำ -
  • วุฒิไกร ยศกำธร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

คำสำคัญ:

สถานพยาบาลเอกชน, โฆษณาทางสื่อออนไลน์, การคุ้มครองผู้บริโภค

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์และลักษณะรูปแบบข้อความเนื้อหาของการโฆษณาทางสื่ออออนไลน์ของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การเก็บข้อมูลดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563–มกราคม 2564 ในโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกชิ้น จาก 5 แหล่ง ดังนี้ 1.Facebook 2.Twitter 3.Instagram 4.Youtube และ 5.เว็บไซต์ ของสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง (132 แห่ง) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า สถานพยาบาลเอกชนมีการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ 49 แห่ง (ร้อยละ 37.12) มีจำนวนชิ้นโฆษณาทั้งสิ้น 622 ชิ้นโฆษณา เป็นโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 406 ชิ้นโฆษณา (ร้อยละ 65.27) โดยเป็นกลุ่มลักษณะข้อความ/เนื้อหา ที่มีการโฆษณาแจ้งบริการ วันเวลา เปิด ปิด สถานพยาบาล มากที่สุด จำนวน 187 ชิ้นโฆษณา (ร้อยละ 46.06) รองลงมาเป็นการโฆษณายา เครื่องมือแพทย์ และการโฆษณาเข้าข่ายโอ้อวดเกินความจริง จำนวน 71 และ 43 ชิ้นโฆษณา (ร้อยละ 17.49 และ 10.59) การศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่า สถานพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ยังมีการโฆษณาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอยู่มาก การจัดการปัญหาการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ที่ผิดกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล นั้นควรดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในทุกระดับ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10