การสุ่มตัวอย่างตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559

ผู้แต่ง

  • นิติ สันแสนดี -
  • โชติภา ฐานะโชติพันธ์ุ

บทคัดย่อ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ. 2559 ได้กล่าวถึง การสุ่มตัวอย่าง ไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ประกอบด้วย นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ 1หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา ส่วนที่ 2 ภาคผนวก 7 การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและวัสดุการบรรจุ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10