ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4 ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้แต่ง

  • วนิดา อินรัสพงศ์ -

คำสำคัญ:

การส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน, ภาวะไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการับรู้เกี่ยวกับโรคไต พฤติกรรมการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และค่าครีอะตินีน ในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4  ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ   กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3และ4 ที่อาศัยอยู่ในอำเภอศรีรัตนะ จำนวน  44 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 22 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4   โดยประยุกต์โดยใช้ แนวคิดการรับรู้สมรรถนะตนเองของแบนดูรา (1997) ประกอบด้วยคู่มือชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง  แผนการสอน และ  2) แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคไต แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารและกิจกรรมทางกาย มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81, 0.83 และ0.82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที   ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้ต่อ ภาวะไตเรื้อรัง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4  ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนค่าครีอะตินีน ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะ 3 และ 4  ในอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษหลังเข้าร่วมโปรมแกรมลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมและลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10