การทำงาน การเรียนรู้ การวิจัย : การประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ

ผู้แต่ง

  • เด่นชัย ดอกพอง

บทคัดย่อ

การแยกการทำงาน และการวิจัยออกจากกัน  มองว่าการทำงานและการวิจัยเป็นคนละเรื่องกัน  ทำให้เราแยกคนทำงานงาน และนักวิจัยออกจากกัน  ผู้เขียนเห็นว่าเราคนทำงาน สามารถทำวิจัย เป็นนักวิจัยในตัวคนเดียวไปพร้อมๆกันได้  เพราะการวิจัย คือ การทำงานอย่างมี Methodology การทำงานย่อมมีปัญหาหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้น ทั้งจากกระบวนงาน  ปัญหาส่วนตัวของเรา  ปัญหาจากคนไข้  เหล่านี้สามารถเป็นโจทย์วิจัย  ที่ทำให้เรานำมาดูว่ารุนแรงแค่ไหน  แก้ไขอย่างไร  ลงมือแก้ไข  พัฒนาให้ดี  และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อเรา  งานที่ทำ  และผู้รับบริการได้ 

          การวิจัยเพื่อพัฒนา หรือ R&D  ในฐานะการวิจัยที่มีการคิดค้นวิธีการ  เครื่องมือ อุปกรณ์  เพื่อนำมา แก้ปัญหา พัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  และเมื่อดีขึ้นจนถึงระดับที่ตนเองพีงพอใจแล้ว  จึงขยายผล ให้คนอื่นนำวิธีการ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นมาไปใช้  และในขณะเดียวกันคนที่นำไปใช้  ก็สามารถพัฒนาให้ดีขึ้น และเผยแพร่ขยายผลให้คนอื่นนำไปใช้  นำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  ยิ่งในยุคสังคมออนไลน์  ทำให้เรื่องเหล่านี้แพร่ขยายได้อย่างรวดเร็ว 

          หากกล่าวว่าการวิจัย คือ การทำงานอย่างมี Methodology ดังนั้น  การวิจัยและการทำงานก็เป็นสิ่งเดียวกันได้  นักวิจัยและนักทำงานคือคนเดียวกันแล้ว  สำหรับชาวพุทธที่เลือก Methodology แบบอริยสัจ 4   และมีมรรค 8  เป็นแนวทางหรือนวัตกรรมแล้ว  การวิจัยของเขาย่อมเป็นการปฏิบัติธรรมด้วย กระบวนการเหล่านี้จึงเป็นความงดงาม และงอกงามทั้งในตัวบุคคล และประโยชน์ที่เกื้อกูลสังคม 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-10