วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (Aims and Scope)

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักศึกษา จากสหสาขาวิชาชีพที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อดูแล รักษา และพัฒนาสุขภาพของประชาชน

กระบวนการการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านกระบวนการการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้แต่งอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการพิจารณาแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (Double-blind peer reviewed) โดยมีขั้นตอนโดยย่อดังนี้

  1. กองบรรณาธิการแจ้งตอบกลับการได้รับบทความ ตรวจสอบชื่อเรื่องและเนื้อหาของบทความ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
  2. บทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร จะได้รับการพิจารณาก่อนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Pre review) เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของบทความ และการอ้างอิง
  3. กองบรรณาธิการส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะ และผลการตัดสิน
  4. บทความที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะตีพิมพ์ และผู้แต่งได้ปรับปรุงบทความตามคำแนะนำแล้ว จะได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร โดยผู้แต่งจะได้รับหนังสือตอบรับจากกองบรรณาธิการ

ประเภทของบทความ (Types of Articles)

วารสารรับตีพิมพ์บทความที่นำเสนอให้เห็นถึงการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยแบ่งบทความเป็น 2 ประเภท คือ

  1. บทความวิจัย
  2. บทความวิชาการ

ภาษา (Language) : วารสารรับตีพิมพ์บทความภาษาไทย

กำหนดการเผยแพร่วารสาร (Publication Frequency)

วารสารกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ตุลาคม

 นโยบายการเข้าถึงบทความในวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ อนุญาตให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ หรือบทความฉบับเต็มได้ทันทีที่กองบรรณาธิการอัปโหลดขึ้นในเว็บไซต์ของวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยราชธานี

 ประวัติของวารสาร

ปี พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชธานี จัดทำวารสารครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นสื่อกลางในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ กระตุ้น ให้เกิดการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี ผศ. เยาวลักษณ์ โพธิดารา คณะบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นบรรณาธิการท่านแรก

วารสารมีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ โดยฉบับแรกออกในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2560 มีบทความวิจัย 5 เรื่อง และบทความวิชาการ 2 เรื่อง สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้อนุมัติหมายเลขมาตรฐานสากล (International Standard Serial Number [ISSN]) สำหรับวารสารคือ หมายเลข ISSN - 2586-8438 ซึ่งได้ใช้ครั้งแรกในวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)

ปี พ.ศ. 2562 กองบรรณาธิการยุติการออกวารสารเป็นการชั่วคราว โดยในระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) ได้ออกวารสารทั้งหมดจำนวน 8 เล่ม เล่มสุดท้ายคือ ปีที่ 3 (2562) ฉบับที่ 1 มีจำนวนบทความวิจัย 4 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง

ปี พ.ศ. 2565 วารสารกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ รับบทความฉบับละ 5 เรื่อง มีแผนออกฉบับแรกในระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2565