บรรณาธิการ

ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์    มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.เมธาวี  โชติชัยพงศ์    มหาวิทยาลัยราชธานี

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน

 1. ผศ. ดร. วิรมน กาสีวงศ์  มหาวิทยาลัยราชธานี
 2. ดร. เพชรตะวัน ธนะรุ่ง   มหาวิทยาลัยราชธานี
 3. ผศ. ดร. เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม   มหาวิทยาลัยราชธานี
 4. รศ. อภินันทน์ มัณยานนท์     มหาวิทยาลัยราชธานี

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก

 1. รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 2. รศ. ดร. ธีรศิลป์ ทุมวิภาต     สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 3. รศ. รท. ดร. สมญา ภูนะยา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. รศ. ดร. นพรัตน์ ส่งเสริม      มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
 5. ผศ. ดร. กุลชญา ลอยหา     มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
 6. ผศ. ทศา ชัยวรรณวรรต       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 7. ผศ. เพ็ญศรี จิตต์จันทร์        มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
 8. ดร. ภคิน  ไชยช่วย               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 9. ดร. เกษราภรณ์ เคนบุปผา    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 10. ดร.พัชรี ใจการุณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 11. ดร.กรวิกา หาระสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี
 12. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี (วิทยาเขตอุดรธานี)
 13. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี (วิทยาเขตอุดรธานี)
 14. พว. พรรณทิพย์ โชมขุนทด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ฝ่ายจัดการวารสาร                                                       

 1. ดร.อัครชัย        ทับสกุล         มหาวิทยาลัยราชธานี
 2. อ.กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร์      มหาวิทยาลัยราชธานี                 
 3. อ.ธนาศักดิ์        ข่ายกระโทก  มหาวิทยาลัยราชธานี          
 4. อ.กฤติกรณ์        ศรีโสภา        มหาวิทยาลัยราชธานี
 5. อ.ธีรนุช              ยินดีสุข        มหาวิทยาลัยราชธานี
 6. นางสาวปัทมา     คุณลุน         มหาวิทยาลัยราชธานี