บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์  โพธิดารา                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ฐิติมา  โกศัลวิตร                                                          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ.นนัทวัน บุญยะประภัศร      มหาวิทยาลยัมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา สอ่งศิริ                               มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ศักดา ขําคม                                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.กชพงษ์ สารการ                                                           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.จรุีวรรณ มณีแสง                                                          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี                                                        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ดร.ภคิน ไชยช่วย                                                             วิทยาลัยสาธารณสุขอุบลราชธานี

ดร.สภุาภรณ์ ศรีธัญรัตน์                                                    ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.อรทัย ศรีทองธรรม                                                      สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.จุติพร ผลเกิด                                                              สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี

ดร.กัญญารัตน์ กันยะกาญจน์                                            รพ.สต.คําเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

อ.จิรังกูร ณัฐรังสี                                                              มหาวิทยาลัยราชธานี