Suicidal Behaviors of Patients in Psychiatric Clinic in Hatyai Hospital

Authors

  • ธัญชนก บุญรัตน์ suratthani hospital

Keywords:

suicidal behavior, suicidal attempt

Abstract

             The purpose of this retrospective descriptive study was decided to study suicidal behavior and the relationship between suicidal behavior and other related factors. The suicidal attempters in
psychiatric clinic from October 2011 to September 2014 was conducted from out-patient department records and psychiatric clinic records. Demographic and clinical data were analyzed by descriptive
statistics. Relationship between other factors with suicide attempts and risk factors for repeated suicide attempts were analyzed by using the chi-square test and univariate logistic regression.There were 286 suicidal attempters during the study period.Most were female and aged between 19-30 yearsold , married and were employed. Most of them were first attempters and usually caused by interpersonal problem with their close relatives. Drug overdose was the number one common method. A majority of suicidal attempters were received diagnosis of adjustment disorder. Patients with mood disorders
were likely to repeat suicide attempt more than other groups with a statistically significant (p=0.01).
Drug overdose was the most common method for suicidal attempter from interpersonal problem with their close relatives. Those who had been diagnosed as mood disorders are at high risk of repeated suicide. Appropriate treatment and planning should be further studied for preventing repeated suicidal attempt. 

References

1. World Health Organization.Age-standardized suicide rates(per 100,000 population). [Last update 2012]. Retrivedfrom :http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en/.Cited 15 January 2016.

2. มาโนช หล่อตระกูล. การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. 2553:9-264.

3. World Health Organization.Suicidal rates and absolute number of suicide by country2012.[Last update 2014].Retrivedfrom :http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE?lang=en. Cited 15 January 2016.

4. อภิชัย มงคลและคณะ.รายงานการฆ่าตัวตายของประเทศไทย(รายต่อแสนประชากร). กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. เข้าถึงได้จาก:https://www.suicidethai.com/report/graph/stat_r.asp.สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2559.

5. กลุ่มงานจิตเวช. สรุปงานสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชปี 2554. โรงพยาบาลหาดใหญ่.สงขลา;2554:21-23.

6. ประยุกต์ เสรีเสถียร,วัชรีย์ อุจะรัตน, รัชวัลย์ บุญโฉม.การศึกษาระบาดวิทยาของผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐที่จังหวัดระยอง.วารสารสามาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.2541;43:14-21.

7. Zeppegno P, Gramaglia C, Castello LM, Bert F,Gualano MR, Ressico F, et al. Suicide attempts and emergency room psychiatric consultation.BMC Psychiatry 2015;15:13.

8. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan&Sadock’s Synopsis of Psychiatry : Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 11th ed. Baltimore : Lippincott Williams&Wilkins;2015:763-74.

9. Zhao CJ, Dang XB, Su XL, Bai J, Ma LY. Epidemiology of suicide and associated socio-demographic factors in emergency department patients in 7 general hospitals in Northwestern China. MedSci-
Monit2015;21:2743-9.

10.นชพร อิทธิวิศวกุลม, จินตนา ประวีณวงศ์วุฒิ.ลักษณะผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย;การศึกษาในผู้ป่วยที่รับปรึกษาของกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี 2539.เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2541;22:103-9.

11. Pimple P, Shah N, Sonavane S, Bharati A, De Sousa A.A clinico-epidemiolgical profile of suicide attempters in an urban tertiary GeneralHospital.Delhi Psychiatry Journal 2014;16:308-16.

12. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, อัปษรศรี ธนไพศาล,สุพรรณี เกกินะ. รายงานผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย 485 คนของโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์.วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2541;43:2-13.

13.ศุภรัตน์ เอกอัศวิน. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2545;10:143-50.

14.ประภาศรี ปัญญาวชิรชัย. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและท?ำร้ายตนเองของผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่8.วารสารราชานุกูล.2549;21:24-34

15. พรศิลป์ อุปนันท์.ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการฆ่าตัวตายของผู้รับบริการในโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงใหม่.วารสารสวนปรุง 2552; 25: 27-37.

16. Calati R, Giegling I, Rujescu D, Hartmann AM,Moller HJ, Ronchi DD, et al. Temperament and character of suicide attempters. JPsychiatr Res2008;42:938-45.

17.วิภาพร เสตะจันทน์.ระบาดวิทยาการท?ำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์.วารสารโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.2553-2554;8:51-59.

18.Ferreira de Castro E, Cunha MA, Pimenta F, Costa I. Parasuicide and mental disorders.ActaPsychiatrScand
1998;97:25-31.

19.Chan LF, ShamsulAS, Maniam T. Are predictors of future suicide attempts and the transition from suicidal ideation to suicide attempts shared or distinct: A 12-month prospective study among patients with depressive disorder.Psychiatry Research 2014;220:867-73.

Downloads

Published

2016-03-01

How to Cite

บุญรัตน์ ธ. (2016). Suicidal Behaviors of Patients in Psychiatric Clinic in Hatyai Hospital. Region 11 Medical Journal, 30(1), 101–109. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Reg11MedJ/article/view/177583

Issue

Section

Original articles