Editorial Team

คณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฉุกเฉิน (วฉท.)
Thai Journal of Emergency Medicine (Official Publication Journal of Thai College of Emergency Physicians)
วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการหลัก

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน  

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรองกาญจน์ สุธรรม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปริวัฒน์ ภู่เงิน  
รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงแพรว โคตรุฉิน  
อาจารย์แพทย์หญิงอรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์  
นาวาอากาศตรีนายแพทย์ชัชวาลย์ จันทะเพชร  
รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์  
นาวาอากาศตรีแพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ  
อาจารย์แพทย์หญิงสุภัทรา อินทร์อยู่  
อาจารย์แพทย์หญิงธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล  

กองบรรณาธิการอาวุโส

พลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ  
พันเอกนายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม  
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตรลดา ลิ้มจินดาพร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดนุ เกสรศิริ  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพา ชาคร  

บรรณาธิการเฉพาะส่วน (Section editors)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (GENERAL EMERGENCY MEDICINE)  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงแพรว โคตรุฉิน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรลักษณ์ เรืองสมบูรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรองกาญจน์ สุธรรม  
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMERGENCY MEDICAL SERVICE; EMS)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ  
สาธารณภัย (DISASTER)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง  
พิษวิทยา (TOXICOLOGY)  
อาจารย์นายแพทย์ฤทธิรักษ์ โอทอง  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย  
คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)  
อาจารย์แพทย์หญิงอลิสสรา วณิชกุลบดี  
ผู้สูงอายุฉุกเฉิน (Geriatric Emergency)  
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราภรณ์ ศรีอ่อน  
อาจารย์แพทย์หญิงแพรวา ธาตุเพชร  
เด็กฉุกเฉิน (Pediatric Emergency)  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรนัย สกุลชิต  
การช่วยฟื้นคืนชีพ (Resuscitation)  
อาจารย์แพทย์หญิงนลินาสน์ ขุนคล้าย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์บวร วิทยชำนาญกุล  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์วินชนะ ศรีวิไลทนต์  
การบริหาร (Administration)  
อาจารย์นายแพทย์อารักษ์ วิบุลย์ผลประเสริฐ  
แพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education)  
อาจารย์นายแพทย์ภานุวงศ์ แสนสำราญใจ  
ระบาดวิทยา (Epidemiology)  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์กัมพล อํานวยพัฒนพล