การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย

Authors

  • เฉลิมพร บุญสิริ Thai College of Emergency Physicians

Downloads

Published

2019-06-28

How to Cite

1.
บุญสิริ เ. การผลิตแพทย์เพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินของประเทศไทย. TJEM [Internet]. 2019 Jun. 28 [cited 2024 Apr. 18];1(1):1-3. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJEM/article/view/247071