Multidisciplinary treatment of prostate cancer

Authors

  • ดนัยพันธ์ อัครสกุล งานศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชวิถี

Abstract

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยในยุโรปและอเมริกา และพบบ่อยขึ้นในประเทศหรือในส่วนอื่น ๆ ของโลก การดูแลผู้ป่วยขึ้นกับลักษณะการดำเนินโรคในแต่ละระยะ มะเร็งต่อมลูกหมากมีลักษณะพิเศษ คือในระยะโรคที่เหมือนกัน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตในผู้ป่วยบางราย ในขณะที่ไม่เป็นอันตรายในผู้ป่วยบางรายอุบัติการณ์ทางพยาธิ (histological apparent cancer) พบได้ในชายอายุมากกว่า 75 ปีถึงร้อยละ 42 แม้ว่าจะอัตราเสี่ยงในคนอเมริกา พบได้ร้อยละ 16 แต่อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก พบได้ร้อยละ 3.6 เท่านั้น1,2 ดังนั้น การรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย แพทย์ต้องประเมินความเสี่ยงว่าผู้ป่วยรายใดมีความเสี่ยงสูงที่โรคจะกระจายอย่างรวดเร็ว ความเป็นไปได้ของความสำเร็จในการรักษา และปัจจัยเสี่ยง หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละชนิด

Downloads

Published

2014-06-01

How to Cite

อัครสกุล ด. (2014). Multidisciplinary treatment of prostate cancer. Insight Urology, 35(1), 26–37. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJU/article/view/63060

Issue

Section

Review article