Announcements

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2024-01-19

         กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งไปยังทุกท่านที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567 แล้ว

         หากผู้เขียนบทความท่านใดมีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (หลังจากได้รับการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว) จะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ในช่วงเดือน มกราคม 2568 เป็นไปต้น 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2023-10-02

         กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอแจ้งไปยังทุกท่านที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568 แล้ว

         หากผู้เขียนบทความท่านใดมีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (หลังจากได้รับการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว) จะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ในช่วงเดือน มกราคม 2568 เป็นไปต้น 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2023-05-05

เรียน ผู้ส่งบทความ

         ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2567

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2023-04-28

เรียน ผู้ส่งบทความ

         ทางกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้วารสารได้ตอบรับการตีพิมพ์บทความถึง ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2567

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ