สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Authors

  • Vitoon Chinswangwatanakul -

Abstract

วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปฉบับที่ 1/2566 นี้เป็นการดำเนินการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของศัลยแพทย์ทั่วไปทั่วประเทศ ประกอบด้วย บทความ 4 เรื่อง ได้แก่ (1) บทความอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะของเหลวคั่งใต้แผลผ่าตัดภายหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลโพธาราม  (2) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อการทำหน่วยหัตถการตัดเนื้อตายแผลไหม้ด้วยน้ำแรงดันสูง สำหรับแผลไหม้ในประเทศไทย อันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ (3) รายงานการผ่าตัดผู้ป่วย ในเรื่องของการผ่าตัดส่องกล้องรักษาไส้เลื่อนขาหนีบที่มีความซับซ้อน ชนิดมีกระเพาะปัสสาวะเลื่อนร่วมด้วย (4) บทความศัลยศาสตร์ปริทัศน์ เรื่อง แพทย์ควรจะเกษียณอายุเมื่อไรดี จากท่านอาจารย์พลตำรวจตรีนายแพทย์ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสมาคมฯ จะให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนวารสารสมาคมฯ ทางสมาคมยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการจัดประชุมวิชาการ และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Author Biography

Vitoon Chinswangwatanakul, -

 

 

Downloads

Published

2024-02-26

How to Cite

Chinswangwatanakul, V. . (2024). สารจากนายกสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of the Association of General Surgeons of Thailand under the Royal of Patronage of HM the King, 8(1), iv. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/agstjournal/article/view/267952