Editorial Team

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล     ศรีจาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตติคุปต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายจัดการ

นายชาตรี วงษ์แก้ว  
นางชนัญชิดา ขวัญถาวร  
นางสาวศรัญญา จันทรคง  
นายธรรมสรณ์ วิรุฬห์จรรยา  
นางสาวพรชนก สิงหวงศ์ภักดี