Editorial Team

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศตรี แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตติคุปต์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยะรัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคเตชะ

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ฝ่ายจัดการ

นางชนัญชิดา ขวัญถาวร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นางสาวศรัญญา จันทรคง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นางสาววรวรรณ โรจน์อัมพร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นางสาวหทัยชนก แสงนวน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นายศิวัช ณ นคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์