แจ้งปรับนโยบายการประเมินบทความ

2021-09-03

ประกาศเรื่องการใช้ผู้ประเมิน3ท่าน-tn.png
ด้วยกองบรรณาธิการวารสารวิชาการราชวิทยาล้ยจุฬาภรณ์ มีมติเมือวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ให้ปรับเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความของวารสารฯ เป็น 3 ท่าน ต่อบทความ ตามประกาศ กพอ. ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  โดยจะเริ่มดำเนินการในบทความที่ส่งเข้ามาใหม่ และมีโอกาสได้รับตีพิมพ์ในเล่มปี 2565 เป็นต้นไป