การเปรียบเทียบผลการตรวจทางเซลล์วิทยาของก้อนที่เต้านมด้วยวิธีการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กกับพยาธิสภาพจากเนื้อเยื่อของเต้านมในโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • อภิญญา โชติญาโณ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค โรงพยาบาลขอนแก่น

คำสำคัญ:

เซลล์วิทยา, ก้อนที่เต้านม, พยาธิสภาพ

บทคัดย่อ

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีความสำคัญในสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย วิธีการตรวจทางเซลล์วิทยาที่ได้จากการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็ก (Fine needle aspiration cytology (FNAC)) เป็นวิธีการที่จำเป็นในการวินิจฉัยและการรักษาโรคของเต้านม งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางเซลล์วิทยาและผลการตรวจพยาธิสภาพในโรคของเต้านมในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเป็นการศึกษาแบบย้อนหลังในผู้ป่วย 1,380 ราย ที่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยการเจาะดูดด้วยเข็มขนาดเล็กตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2555 เพื่อทำการวินิจฉัยโรคของเต้านม โดยทุกรายจะถูกทบทวนผลการวินิจฉัยโดยพยาธิแพทย์เพียงหนึ่งท่าน หลังจากนั้นจึงเปรียบเทียบกับผลทางพยาธิวิทยา โดยสรุปผลเป็นตัวเลขและค่าร้อยละ ผลพบรอยโรคที่เป็นเนื้อร้าย 117 ราย (ร้อยละ 8.48 ของทั้งหมด), ไม่ใช่เนื้อร้าย 619 ราย (ร้อยละ 44.85) และสรุปผลการตรวจวินิจฉัยไม่ได้เนื่องจากความไม่เหมาะสมเพียงพอของเนื้อเยื่อเต้านม 644 ราย (ร้อยละ 46.67 ของทั้งหมด) โดยผู้ป่วยที่มีผลทางพยาธิวิทยามีเพียง 480 ราย จึงนำผลทางเซลล์วิทยามาเปรียบเทียบร่วมกัน โดยผลพบว่ามีเนื้อร้ายอยู่ 104 ราย (ร้อยละ21.66 ของผู้ป่วยที่มีผลทางพยาธิวิทยา) ไม่ใช่เนื้อร้าย 188 ราย (ร้อยละ 39.17) และอีก 188 ราย (ร้อยละ 39.17) ที่มีผลทางพยาธิวิทยาโดยไม่มีผลการตรวจทางเซลล์วิทยาร่วมด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Lakhani S, Ellis I, Schnitt S, Tan P, van de Vijver M. WHO classification of tumours of the breast. 4th ed. International Agency for Research on Cancer, lyon Cedex 08, France. 2012; (14-31).

Kamsa-ard S, Wiangnon S, Usantia P, Muenhut P, Sripa B.Cancer incidence in Khon Kaen, Thailand: a Geographic Information System (GIS)-based analysis. Srinagarind Med J 2007; 22.

National Cancer Institute. Hospital-Based Cancer Registry 2011. Union Ultraviolet co.th. 2012.

Filipe MI, and Lake BD. Histochemistry in Pathology: the second edition. Churchill Livingstone, London, UK. 1990; (335-354).

ปรมาภรณ์ ประสาททองโอสถ และคณะ.Aberration of normal development and induction, ศัลยศาสตร์ศรีษะคอและเต้านม. สยามศิลป์การพิมพ์. 2547.

ปริญญา สุนทราภรณ์ชัย, หัชชา ศรีเปล่ง, คมกริช ฐานิสโร, วิชา จรูญรัตณ์ . Accuracy of diagnostic test in the evaluation of solid breast mass in Songklanagarin Hospital. สงขลานครินทร์เวชสาร; 2543.

Edmund S. Cibas, Barbara S. Ducatman. Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates 4th ed. 2013

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30