ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • จิริสุดา บัวผัน โรงพยาบาลน้ำพอง

คำสำคัญ:

คุณลักษณะส่วนบุคคล, แบบจำลองการวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพ, การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคลและ แบบจำลองการวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 290 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามทุกข้อมากกว่า 0.50 วิเคราะห์หาความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชเท่ากับ 0.96 ดำเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญที่ 0.05 จากการศึกษาพบว่า ตัวแปรแบบจำลองการวางแผนในการส่งเสริมสุขภาพ ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ด้านจำนวนอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปาก ด้านการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข ด้านการได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก ซึ่งตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานในเขตตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้ร้อยละ 61.3

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rattarasarn C. Current situation and cooperation for diabetes care reform in Thailand. Bangkok: Novo-Nordisk. 2017.

Bureau of dental health, Ministry of public health. Oral care the gateway to good health. Bangkok: Veterans administration organization. 2012.

Natengamtavee K. Personal characteristics factors, state of health, oral care attitude and oral care behaviors, influencing oral health of Type 2 Diabetes Mellitus elderly patients in Huai Rat district, Buriram province. Journal of The Office of ODPC 7 Khon Kaen. 2016: 23(2); 23-37.

Sirisuwan P. Knowledge, perception and oral health care behaviors among diabetes patients in Wang sub - district, Phon Tong District, Roi-Et province. Journal of nursing, public health, and education. 2018; 19(1): 73-85.

Gielen, A. C., & Eileen M. M. The PRECEDE - PROCEED Planning model. in health behavior and health education, edited by Glanz, K, Lewis, F., &Rimer, K. B. San Francisco: Jossey-Bass. 1996.

Chainant K, Chanthamolee S, Suwan P, Srisuphanunt M. The development of an oral healthcare model for older adults with chronic diseases in Rangsit city municiplaity, Patum Thani province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2018; 5(1): 91-107.

Meewannee P, Duangsong R.Factors related to behaviors preventing periodontaldiseases among elderly, Nam Nao district Phetchabun province. Thai Dental Nurse Journal. 2016; 27(1): 92-107.

Sota C. Concepts theories and application for health behavioral development. 3rd ed. KhonKaen: KhonKaen University. 2011.

Tilokkarn N. Factors Related to Oral Health Problems and Dental Care Services of Diabetic Patients, Songkhla Hospital. Songklanakarin Dent. J. 2017; 5(2): 11-16.

Phoophania M, Prayoonwong N. Factors influencing dental services accessibility among the elderly in Suphanburi province. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences. 2018; 18(2): 66-75.

Muang Wan sub-district health promoting hospital. General information and number of diabetic patients in MuangWan Sub-district, Nam Phong district, KhonKaen province. Khon Kaen. 2019.

Cohen JM, Uphoff NT. Participations place in rural development: Seeking clarity through specificity. World Development. 1980; 8(3): 213-235.

Chantrasuwan S, Buatuan S. Social sciences research methodology. Khon Kaen: Department of sociology and anthropology, Faculty of humanities and social sciences, Khon Kaen University. 2004.

Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill. 1976.

Elifson K. Fandamental of social statistic. International edition. Singapore: McGraw-Hill. 1990.

PhaonimmongkolC. Factors related to dental service needs of the elderly people in Bangbo subdistrict administrative organization, Samut- Prakarn province. J Gerontol Geriatr Med. 2018; 17(2018): 10-19.

RodsaweangS. Factors related to dental care behaviors among the elderly in Thungthong sub-distric, Nongbuadistric, Nakhonsawan province. Naresuan research 12: Research and innovation on national development; 2016 July 21-22, Naresuan University. 2016.

Thivakorakot W. Associated factors of oral health status in working-age population at Amphawa district, SamutSongkhram province. Region 4-5 Medical Journal. 2017; 36(4): 237-249.

Sangouam S, Kitterawuttiwong N, Tejativaddhana P, Pratoomsoot C, Korwanich K. Factors related to accessibility of dental care service among the elderly in lower northern region, Thailand. CM Dent J. 2015; 36(1): 53-62.

Seehawong M. Health perception associated with oral health behaviors of the elders in Phetchabun municipality, Muang District, Phetchabun province. Journal of Health Science. 2018; 28(3): 418-431.

Subbowon U. Factors related to utilization of dental services among elderly in Nakhonchaisi subdistrict, Nakhonchaisi district, Nakhon Pathom province. Region 4-5 Medical Journal. 2018; 37(4): 306-317.

Torarid C, Rachsombut C, Srisang P, Phajan T, Bunyu S. Factors related to oral health care behaviors of disabled, Buayai sub-district, Buayai district, Nakhon Ratchasima provience. Thai Dental Nurse Journal. 2015; 26(2): 64-72.

Arsaphanom J, Janposri W. Oral health care behaviors and factors relation to oral health care behaviors of type 2 diabetes mellitus patients in sub-district health promoting hospitals, Khongchai district,Kalasin province. Research and development health system journal. 2013; 6(2): 162-171.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30