การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

ผู้แต่ง

  • สมจิตร เดชาเสถียร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  • เจษฎา สุราวรรณ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
  • พชรพร ครองยุทธ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
  • ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ, รูปแบบ CIPPIEST

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบCIPPIEST ของ Stufflebeam เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบภาคตัดขวางระหว่างปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) โดยใช้การวิเคราะห์รายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า ในปีงบประมาณ 2562 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 เป้าประสงค์ 45 ตัวชี้วัด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการบริหารยุทธศาสตร์ผ่านโปรแกรมแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงาน 3,572 โครงการและสนับสนุนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 163,072,865 บาท ตัวชี้วัดร้อยละ 73.33 (33 ตัวชี้วัด) มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินและร้อยละ 26.67 (12 ตัวชี้วัด) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอแนะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน และตรวจสอบความถูกต้องได้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

The Secretariat of the Cabinet. Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E. 2546 (2003). R Thai Gov Gaz. 2003; 120 (100): 1–16.

The Secretariat of the Cabinet. Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance (2), B.E. 2562 (2019). R Thai Gov Gaz [Internet]. 2019; 136(56): 253–6. Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF

Stufflebeam DL, Coryn CLS. Evaluation: Theory, models and applications. 2nd eds. San Francisco: Jossey-Bass; 2014.

Chintapanyakun T, Ruaengsri S, Laksana K, Lhongsap P. The new curriculum evaluation: CIPPiest model. J Police Nurse. 2017; 9(2): 203–12.

Buosonte R. CIPP and CIPPiest evaluation model: Mistaken and precise concepts of applications. Silpakorn Educ Res J. 2013; 5(2): 7–24.

Khon Kaen Provincial Health Office. Workshop seminar documents of Strategic Planning for Health Development. 2019.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-12-30