การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีบุคคลออทิสติก ในจังหวัดขอนแก่น ด้วยโปรแกรมฝึกทักษะสังคม

ผู้แต่ง

  • ธิรากร มณีรัตน์ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภัทรา ฤชุวรารักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น
  • ภัทราภรณ์ กาบกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น
  • ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พรมณี หาญหัก ศูนย์วิจัยออทิสติก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิตครอบครัว, โปรแกรมฝึกทักษะสังคม, ออทิสติก

บทคัดย่อ

ครอบครัวที่มีคนพิการได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะครอบครัวบุคคลออทิสติกวัยรุ่นซึ่งต้องการมีปฏิสัมพันธ์สังคมตามวัย และการพัฒนาทักษะสังคมต้องอาศัยครอบครัวเป็นหลัก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมฝึกทักษะสังคม ใช้การวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์ เครื่องมือประกอบด้วย แบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวจำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 และโปรแกรมฝึกทักษะสังคมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับออทิซึม 2) ทักษะพ่อแม่ 3) ทักษะสังคมเรื่องวินัยที่บ้าน 4) ทักษะสังคมเรื่องการจัดการตนเองเมื่อโกรธ 5) ทักษะสังคมเรื่องการเข้าหาเพื่อน และ 6) เรื่องเล่าทางสังคม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครอบครัวที่มีบุคคลออทิสติกอายุ 12 -20 ปี จำนวน 52 ครอบครัว ผู้วิจัยแจกแบบวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวให้ตอบ และคัดเลือกผู้มีคะแนนต่ำสุดเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 10 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 10 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการอบรม 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง ร่วมกับการติดตามโดยการส่งการบ้าน และการเยี่ยมบ้าน ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีบุคคลออทิสติก ระยะก่อนได้รับโปรแกรม ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ระยะหลังได้รับโปรแกรมพบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตครอบครัวกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p=0.026) โดยพบว่า คะแนนคุณภาพชีวิตครอบครัวในกลุ่มทดลอง หลังได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นทั้งโดยรวมและรายองค์ประกอบ (p <0.001) ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัวมีความต่างของค่าเฉลี่ยสูงสุด (9.58) รองลงมาคือด้านการเลี้ยงดูบุตรในครอบครัว (8.06) ด้านการสนับสนุนทางสังคมและอารมณ์ (7.90) ด้านสุขภาพความเป็นอยู่ (6.00) และด้านข่าวสารสวัสดิการที่ได้รับ (5.00)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baio J, Wiggins L, Christensen DL, et al. Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years-Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2014. MMWR Surveill Summ. 2018; 67 (No. SS-6): 1–23. DOI: http://dx.doi.org/10.15585 /mmwr.ss6706a1.

Gray DE. Coping over time: the parents of children with autism. J Intellect Disabil Res. 2006; 50(12): 970-976. https:// doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00 933.x.

Shimabukuro TT, Grosse SD, Rice C. (2008). Medical expenditures for children with an autism spectrum disorder in a privately insured population. J Autism Dev Disord. 2008 Mar; 38(3): 546-52. Epub 2007 Aug 10.

Benjak T. Subjective quality of life for parents of children with autism spectrum disorders in Croatia. Applied Research Quality Life. 2011; 6: 91–102. DOI 10.1007/s11482-010-9114-6.

Werner S, Edwards M, & Baum NT. Family quality of life before and after out-of-home placement of a family member with an intellectual disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 2009; 6: 32–39.

Brown RI, Geider S, Primrose A & Jokinen NS. Family life and the impact of previous and present residential and day care support for children with major cognitive and behavioural challenges: a dilemma for services and policy. Journal of Intellectual Disability Research. 2011; 55(9): 904-917.

Isaacs BJ, Brown I, Brown RI, Baum N, Myerscough T, Neikrug S, et al. The international family quality of life project: Goals and description of a survey tool. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. 2007; 4: 177–185.

Schalock R, Brown I, Brown RI, Cummins R, Felce D, Matikka L, et al. Conceptualization, measurement, and application of quality of life for persons with intellectual disabilities: Report of an international panel of experts. Mental Retardation. 2002; 40: 457-470.

Maneerat T, Jongudomkarn D, & Khiewyoo J. Development of family quality of life scale for Thai families who have persons with disabilities. Journal of Nursing Science and Health [Internet]. 2014; 37(4): 13-6. Available from: https://www.tci-thaijo. org/index.php/nah/article/view/23949.

Hoffman L, Marquis J, Poston D, Summers JA, & Turnbull A. Assessing family outcomes: Psychometric evaluation of the Beach Center Family Quality of Life Scale. Journal of Marriage and Family. 2006; 68: 1069–1083.

Keen D. Parents, families and partnerships: issues and considerations. International Journal of Disability Development and Education. 2007; 54(3): 339-349.

Friedman MM. Family nursing theory and assessment. (2nd e.d.) 1986 Connecticutt : Appleton-Century-Crofts.

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560–2564 (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560–2564) 2560. เอกสารอัดสำเนา.

Carr EG, Dunlap G, Horner RH, Koegel RH, Turnbull AP, Sailor W, & Fox L. Positive behavior support: Evolution of an applied science. Journal of Positive Behavior Interventions. 2002; 4: 4-16. [Ref list]

Dunlap G, Strain PS, Lee JK, Joseph JD, Vatland C, & Fox L. Prevent Teach - Reinforce for Families: A model of individualised positive behavior support for home and community. 2017; Baltimore, ML: Paul H. Brookes Publishing Co.

เพ็ญนภา กุลนภาดล. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครอบครัวด้วยโปรแกรมภาษารัก. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2559; 22(2): 233-246.

Leann ES, Jan SG, Marsha MS, & Jinkuk H. Symptoms and behavior problems of adolescents and adults with autism: effects of mother–child relationship quality, warmth, and praise. American Journal on Mental Retardation. 2008; 113(5): 387-402.

Siller M, & Sigman M. The behaviors of parents of children with autism predict subsequent development of their children's communication. J Autism Dev Disord. 2002; 32: 77-89.

Smith-Bird E, & Turnbull AP. Linking positive behavior support to family quality-of-Life outcomes. Journal of Positive Behavior Interventions. 2005; 7: 174-180.

Hieneman M. Positive behavior support for individuals with behavior challenges. Behavior Analysis in Practice. 2015; 8(1): 101–108.

Lucyshyn JM, Albin RW, Horner RH, Mann JK, Mann JA, Wadsworth G. Family Implementation of positive behavior support for a child with autism: longitudinal, single-case, experimental, and descriptive replication and extension. Journal of Positive Behavior Interventions. 2007; 9(3): 131-150.

Gladding ST. Effective group counseling. 1994. Greensboro, NC: ERIC/CASS.

Jacobb EE, Masson RL, & Harvill RL. Group counseling: strategies and skills. 2002. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

นาถลดา ตะวันกาญจนโชติ. ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกวัยเรียน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. 2559; 30(2): 1-27.

Frankel F, Myatt R, Sugar C, Whitham C, Gorospe CM, & Laugeson E. A randomized controlled study of parent-assisted children’s friendship training with children having autism spectrum disorders. Journal Autism Development Disorders. 2010; 40: 827-842.

Reichow B, Steiner AM, & Volkmar F. Social skills groups for people aged 6 to 21 with autism spectrum disorders (ASD). The Cochrane Database Systemic Review. 2012; (7): Cd008511.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-30