ความเครียดและการจัดการความเครียดในบิดาที่มีบุตรครั้งแรก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 : บทบาทพยาบาลผดุงครรภn

ผู้แต่ง

  • ปาริชาติ วันชูเสริม
  • อักษราณัฐ สุทธิประภา

คำสำคัญ:

ความเครียด, การจัดการความเครียด, บิดาที่มีบุตรครั้งแรก, บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์

บทคัดย่อ

บิดาที่มีบุตรครั้งแรก เป็นบุคคลที่พยาบาลผดุงครรภ์ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพภรรยาและทารกโดยตรงทั้งในระยะตั้งครรภ์ คลอด และ หลังคลอด โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะเป็นที่คาดหวังของภรรยาและครอบครัวในการทำหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือภรรยาและบุตร รวมทั้งต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ และความรับผิดชอบในการดูแลภรรยาทุกระยะของการตั้งครรภ์ รวมทั้งดูแลบุตรแรกเกิด และการเลี้ยงดูบุตร ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และการแบ่งเบาภาระงานบ้านของภรรยา ทำให้เกิดความวิตกกังวล และความเครียด ซึ่งถ้าบิดาที่มีบุตรครั้งแรกใช้วิธีการจัดการความเครียดที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงครอบครัว ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะพยาบาลผดุงครรภ์ จึงมีความสำคัญเพราะ   จะช่วยให้ผู้เป็นบิดาที่มีบุตรครั้งแรกเผชิญกับบทบาทใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ   เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

References

จันทร์รัตน์ เจริญสันติ. การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2561.

World Health Organization. Recommen-dations on health promotion interventions for maternal and new-born health. [Internet]. 2015 [cited 2023 Feb 19]. Available from: http://apps.who.int//iris/ bitstream/10665/172427/1/9789241508742report_eng.pdf?ua=1

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. แนวทาง การจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและและก่อนตั้งครรภ์. [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/m_magazine/33336/1011/file_download/12da4203af7ee62187a7d6e30f9d2bcc.pdf

Sansiriphan N, Kantaruksa K, Klunklin A, Baosuang C, Jordan P. Thai men becoming a first-time father. Nursing and Health Sciences 2012; 12:403–9.

Ganapathy T. Exploration of first-time fathers' experiences during the child's first year. Muller Journal of Medical Sciences and Research 2016; 7(1): 23.

Kuo CP, Chuang HL, Lee SH, Liao WC, Chang LY, Lee M.C. Parenting confidence and needs for parents of newborns in Taiwan. Iranian Journal of Pediatrics 2012; 22(2): 177.

Bartlett EE. The effects of fatherhood on the health of men: A review of the literature. Journal of Men's Health and Gender 2004; 1(2-3): 159-69.

Levitt C, Shaw E, Wong S, Kaczorowski J, Springate R, Sellors J, et al. Systematic review of the literature on postpartum care: Selected contraception methods, postpartum Papanicolaou test, and rubella immunization. Birth 2004; 31(3): 203-12.

กรมอนามัย. กรมอนามัย เผยมติประชุมคณะกรรมการ อนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ “หญิงท้อง หญิงให้นมลูก” ฉีดวัคซีนโควิดได้ พิจารณาตามความเสี่ยง มีโรคประจำตัว. [อินเทอร์เน็ต]. 2564 [เข้าถึง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://www.thailandplus.tv/archi ves/328131

Levy MR, Dignan M, Shirreffs JH. Life and Health. 4th ed. New York: House; 1984.

Stuart GW, Laraia M. Psychiatric nursing. St Louis: Mosby 2005; p. 270-71.

Kamalifard M, Hasanpoor S, Kheiroddin JB, Panahi S, Payan SB. Relationship between fathers' depression and perceived social support and stress in postpartum period. Journal of Caring Sciences 2014; 3(1): 57.

Miller LH, Smith AD, Rothstein L. The stress solution: An action plan to manage the stress in your life. New York: Pocketbook; 1993.

กาญจนา ไชยตีฆะ, พรรณพิไล ศรีอาภรณ์, จิราวรรณ ดีเหลือ. ผลของการสนับสนุน ทางสังคมต่อความเครียดในบิดาที่มีบุตรคนแรก. พยาบาลสาร 2564; 48(4).

Prompeng N. The role of nurse-midwife on supporting paternal role development in a first-time father. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2018; 19(2): 63-69.

Gao LL, Chan SWC, Mao Q. Depression, perceived stress, and social support among first time Chinese mothers and fathers in the postpartum period. Research in Nursing & Health 2009; 32(1): 50-8.

Lazarus RS, Folkman S. Stress, appraisal and coping. New York: Springer; 1984.

Genesoni L, Tallandini MA. Men's psychological transition to fatherhood: An analysis of the literature, 1989-2008. Birth 2009; 36(4): 305-318.

Mao Q, Zhu LX, Su XY. A comparison of postnatal depression and related factors between Chinese new mothers and fathers. Journal of Clinical Nursing (2011); 20(6): 645-652.

Kamalifard M, Hasanpoor S, Kheiroddin JB, Panahi S, Payan SB. Relationship between fathers' depression and perceived social support and stress in postpartum period. Journal of Caring Sciences 2014; 3(1): 57. (อ้างอิงซ้ำกับ 12 ค่ะ )

Gao LL, Chan SWC, Mao Q. Depression, perceived stress, and social support among first time Chinese mothers and fathers in the postpartum period. Research in Nursing & Health 2009; 32(1): 50-8. (อ้างอิงซ้ำกับ 16 ค่ะ )

Johnson M, Baker SR. Implications of coping repertoire as predictors of men's stress, anxiety and depression following pregnancy, childbirth, and miscarriage: A longitudinal study. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2004; 25(2): 87-98.

Janprasert P. Factors influencing on paternal developmental tasks perceived by husbands of the primigravidarum pregnant women in Suphanburi province [Master Thesis Public Health Nursing]. Bangkok: Mahidol University; 2005.

Lu L. The transition to parenthood : Stress, resources, and gender differences in a Chinese society. Journal of Community Psychology 2006; 34(4): 471-88.

ศุภกร ไชยนา, นันทพร แสนศิริพันธ์, กรรณิการ์ กันธะรักษา. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด. พยาบาลสาร 2558; 42(1): 85-96.

DeGarmo DS, Patras J, Eap S. Social support for divorced fathers’ parenting: Testing a stress-buffering model. Family relations 2008; 57(1): 35-48.

Seah CK, Morawska A. When mum is stressed, is dad just as stressed? Predictors of paternal stress in the first six months of having a baby. Infant Mental Health Journal 2016; 37(1): 45-55.

Yu M, McElory JA, Bullock LF, Everett KD. Unique perspectives of women and their partners using the Prenatal Psychosocial Profile Scale. Journal of Advanced Nursing 2011; 67(8): 1767-78.

Ngai FW, Ngu SF. Family sense of coherence and family adaptation among childbearing couples. Journal of Nursing Scholarship 2014; 46(2): 82-90.

Johnson MP. The implications of unfulfilled expectations and perceived pressure to attend the birth on men's stress levels following birth attendance: A longitudinal study. Journal of Psychoso-matic Obstetrics & Gynecology 2002; 23(3): 173-82.

Chen H, Guo JMS, Chen W, Wang C, Luo F, Yu X, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical record. Lancet 2020; 395 (10226): 809-15.

Dashraath P, Wong JJL, MBBS, Su LL, See KC, Fisher D. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: Responding to a Rapidly Evolving Situation. Obstetrics & Gynecology 2020; 136(1): 191-92.

Ozkan LA, Mete S. Pregnancy planning and antenatal health behaviour: findings from one maternity unit in Turkey. Midwifery 2010; 26(3): 338-47.

Sherwen LN, Scoloveno MA, Weingarten CT. Nursing care of the childbearing family. 3rd ed. Norwalk, CT: Appleton & Lange; 1991.

Bckstrm C, Wahn HE. Support during labor. First-time father’s description of requested and received support during the birth their child. Midwifery 2011; 27(1): 67-73.

May KA, L. R. Mahimeister. Maternal and Neonatal Nursing: Family-Centered Care. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott; 1994.

Fletcher D, Hanton S, Mellalieu SD. An organizational stress-review: Conceptual and theoretical issues in competitive sport. Literature review in sport psychology. Hauppauge, NY: Nova Science; 2006 : P.321-74.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566]. เข้าถึงได้จาก: https://covid19.anamai. moph.go.th/web-upload/2xdccaaf3d 7f6ae30ba6ae1459eaf3dd66/m_document/6734/34104/file_download/621df7052185dce54911a781c52527cb.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-08