การจัดการข้อมูลการจัดทำราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์เขตสุขภาพที่ 7 โดยใช้การแก้ปัญหาด้วยแบบรายงาน A3

ผู้แต่ง

  • อัญชลี รีชัยพิชิตกุล
  • นิสรา ศรีสุระ
  • ทิวาพร เจริญศิริ

คำสำคัญ:

ราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์, การจัดการข้อมูล, การบริหารแบบลีน

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการข้อมูลจาก 3 แหล่งข้อมูลในการจัดทำราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ เขตสุขภาพที่ 7 โดยใช้การแก้ปัญหาด้วยแบบรายงาน A3 ภายใต้แนวคิดการบริหารแบบลีน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เภสัชกรหน่วยจัดซื้อ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลขอนแก่น เภสัชกรหน่วยบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 เภสัชกรหน่วยสารสนเทศ รวม 9 คน และ ผู้แทนบริษัทยา 104 คน วิธีการดำเนินการวิจัย 8 ขั้นตอน 1. การระบุปัญหา 2. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 3. กำหนดเป้าหมาย 4. การวิเคราะห์สาเหตุ 5. การออกแบบระบบ โดยขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการในเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2565 ขั้นตอนที่ 6 การเลือกวิธีการลงมือดำเนินการในเดือนธันวาคม 2565 และ 7. การยืนยันผลกระทบ 8. การติดตามผล ดำเนินการเดือนมกราคม 2566 เครื่องมือที่ใช้เขียนแผนผังขั้นตอนโดยไมโครซอฟวิซิโอ บันทึกข้อมูลในกูเกิลฟอร์มและกูเกิลซีต การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษามีการจัดทำราคาอ้างอิงจำนวน 233 รายการ จากข้อมูล 631 ระเบียน การบันทึกข้อมูลด้วยกูเกิลแอปพลิเคชั่น ลดการใช้กระดาษเปลี่ยนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้พร้อมกัน จัดรูปแบบ การประมวลผล และการนำเสนอได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ระบบตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าของข้อมูล      ลดขั้นตอนจาก 16 เหลือ 9 ลดระยะเวลาจาก 98 วันเหลือ 49 วัน สรุปการพัฒนาการจัดการข้อมูลโดยการใช้การแก้ปัญหาด้วยแบบรายงาน A3 ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจพัฒนางานตามบริบทที่ต้องการ นำมาเป็นต้นแบบแนวคิดและการจัดการข้อมูลที่มีหลายฐานข้อมูลอีกทั้งใช้ในการกำกับติดตามการพัฒนางานในโครงการพัฒนางานด้านเภสัชกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

วัฒนา จุฬาวัฒนทล, เนติ สุขสมบูรณ์, ปรีชา มนทกานติกุล. ระบบการใช้ยาในโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: บริษัทประชาชน จำกัด; 2548.

Office of the Council of State. Ministerial Regulation Prescribing Supplies Intended by the State to Grant Promotion or Support and Procurement by a Selection Method or by a Specific Method, B.E. 2560 (2017). [Internet]. 2019. [Cited 2023 May 15]. Available from: https:// www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=784009&ext=pdf

Office of the Council of State. Public Procurement and Supplies Admini- stration Act, B.E. 2560 (2017). [Internet]. 2017. [Cited 2023 May 15]. Available from: https://www.krisdika.go.th/data// document/ext837/837931_0001.pdf

วรนัดดา ศรีสุพรรณ, วัยวรรธน์ บุณยมานพ, นุชน้อย ประภาโส. หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกรพทรวงสาธารณสุข. กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 2563.

Deming, William E. Elementary Principles of the Statistical Control of Quality: A Series of Lectures. JUSE: Nippon Kagaku GijutsuRemmei; 1950: 103.

Michael CW, Naik K, McVicker M. Value stream mapping of the pap test processing procedure a lean approach to improve quality and efficiency. Am J Clin Pathol. 2013; 139: 574-83.

Danial D. Matthews. The A3 workbook: unlock your problem-solving mind [Internet]. 1 st. ed. Matthews DD, editor. Network: CRC Press; 2018.

Bassuk JA, Washington IM. The A3 problem solving report: a 10-step scientific method to execute perfor-mance improvements in an academic research vivarium. PloS one. 2013; 8(10): e76833.

Johnson AP. A Short Guide to Action Research, Boston: Pearson Education. [Internet]. 2008. [Cited 2019 Nov 3]. Available from: https://www.academia. edu/8652023/INTRODUCTION_TO_ACTION_RESEARCH

สุกิจ ทิพทิพากร. การใช้ A3 problem Solving ลดการระบาดโรคไข้เลือดออก ของตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน แห่งประเทศไทย 2559; 6(2): 192–196.

พิทย์พิมล ชูรอด, จรรยา ชูทับ. The Development of Electronic Database Search Help System Using Google App Engine on Cloud Platform. PULINET J. 2016; 3:71-78.

Google. Helpful products. Built with you in mind. [Internet]. 2022. [Cited 2022 Oct 22]. Available from: https:// about.google/intl/ALL_us/products/

Google. Build your best ideas together, in Google Docs. [Internet]. 2022. [Cited 2022 Oct 2]. Available from: https:// www.google.com/docs/about/?utm_source=gaboutpage&utm_medium=docslink&utm_campaign=gabout

Google. Make data-driven decisions, in Google Sheets [Internet]. 2022. [Cited 2022 Oct 2]. Available from: https:// www.google.com/sheets/about/?utm_source=gaboutpage&utm_medium= sheetslink&utm_campaign=gabout

Google. Get insights quickly, with Google Forms. [Internet]. 2022. [Cited 2022 Oct 22]. Available from: https://www. google.com/forms/about/?utm_source=gaboutpage&utm_medium=formslink&utm_campaign=gabout

วีรียา วรรลยางกูร, พีรยศ ภมรศิลปธรรม. การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้กูเกิลแอปพลิเคชัน สำหรับ การบริหารจัดการคลังยาต้านไวรัส ใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี [วิทยานิพนธ์เภสัชศาสตรมหาบัญฑิต] สาขาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ, คณะ เภสัชศาสตร์: มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2565

จิรวัฒน์ สุดสวาท, ธีรภัทร์ เสือเอก, สุวรรณา หัดสาหมัด, กุลภัสร โภชนกุล. การประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศงานเวชระเบียนผ่าน Google form ภายใต้วิถีชีวิตใหม่กรณีศึกษา : แผนกการ แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ บูรณาการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตดีวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง “การท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตดีวิถีใหม่ หลัง โควิด-19” 2021 ;1(1): 642-53.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-07-08